May 19, 2024

“ဝါဝါျမင္တိုင္းေ႐ႊအစစ္မဟုတ္”

ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးတစ္ေယာက္အ
သက္သုံးဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မွာေဗြေဖာက္
ခ်င္လာသည္။ငယ္႐ြယ္စဥ္ကတည္းကဏွာရာဂႀကီးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္
ၿပီးမိန္းမျဖစ္သူမယမင္းခင္က
လည္းအသြင္တူသူတစ္ေယာက္ျဖစ္
သည့္အတြက္ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးအ
တြက္အဆင္ေျပခဲ့သည္။လင္မယား
ႏွစ္ေယာက္မလုပ္ဖူးေသာလိင္မႈ႕့ကိစၥ
မရွိသေလာက္ပင္။မလုပ္ဖူးေသာပုံစံတို႔မရွိခဲ့ပါ။သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္
မ်ားတြင္ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးအေနနဲ႔
လိင္ကိစၥေရးရာ၌အေျပာင္းအလဲ
တစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္လာသည္။ထူးထူးဆန္းဆန္းမ်ားလုပ္ခ်င္လာသည္။သူ
ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားမွာလည္း
မိန္းမျဖစ္သူကိုပါဝင္ေစလိုသည္။


မိန္းမျဖစ္သူယမင္းအားလည္းမိမိ
ႏွင့္ဆက္ဆံေသာအခါတြင္ရရွိသည့္
ကာမအရသာႏွင့္မတူေသာအရသာ
မ်ိဳးကိုလည္းေပးခ်င္လာသည္။
မိမိႏွင့္ယမင္းခင္မွာအိမ္ေထာင္
သက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်ယခင္ကလိုမ်ိဳးတက္ႂကြမႈ႕မရွိေတာ့ေခ်။ဘာေၾကာင့္ယခုလိုမ်ိဳးျဖစ္လာရ
သည္ကိုေတြးမိေသာအခါအိမ္
ေထာင္သက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်လိင္ဆက္ဆံေရးမွာလည္းရင္ခုန္
ျခင္းေတြေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟုေတြးမိလာ၍ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္မိန္းမျဖစ္သူယမင္းခင္မရိပ္စားမိေအာင္ႀကံစည္ေတာ့
သည္။မိန္းမျဖစ္သူကိုအျပင္လူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံဖူးေစရန္အတြက္ယုံ
ၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူကိုမသိမသာရွာေဖြၾကည့္သည္။မိမိခင္မင္ရင္းနီးေသာသူႏွင့္အဆင္ေျပႏိုင္မည္မ
ဟုတ္ထို႔အတြက္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရ
ႏိုင္ေသာသူကိုျပသနာမရွာႏိုင္ေသာတစိမ္းကိုသာတိတ္တဆိတ္ရွာေဖြ
ရာလြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လေလာက္ကလူမႈ႕့ကြန္ယက္Fbတြင္ေတြ႕ေသာကိုေဇာ္ႀကီးႏွင့္စကားစျမည္ေျပာရင္း
စမ္းသပ္လာခဲ့ရာမွယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရေသာသူအျဖစ္သတ္မွတ္
ထားမိသည္။ကိုေဇာ္ႀကီးနဲ႔လည္းခနခနေျပာျဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင့္ထိုအ
ႀကံအစည္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ယမင္းခင္ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရန္ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္းစိတ္ကိုတျခားေနရာသို႔ေျပာင္းရင္းကာမ
စိတ္ကိုအတင္းေဖ်ာက္၏။ပန္းကို
ခ်က္ခ်င္းညိဳးက်သြားေအာင္ျပဳ
လုပ္သည္။မိန္းမျဖစ္သူယမင္းခင္
မွာမည္သို႔ျဖစ္ရသည္ကိုနားမလည္ႏိုင္ေပ။မိန္းမျဖစ္သူကေမးလွ်င္
ေတာ့စိတ္က်ေရာဂါရေနသည္
ဟု၍သာေျပာသည္။မယမင္းခင္
တစ္ေယာက္မွာေတာ့ၾကာေတာ့စိတ္ညစ္ရသည္။အိမ္ေရွ႕ပူအိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာဟုဆိုသည့္အတိုင္းယမင္း
ခင္လည္းေယာက္က်ားျဖစ္သူအ
တြက္စိတ္ပူသည္။မည္သို႔မည္ပုံျပဳလုပ္ေပးရမည္ကိုလည္းမေတြး
တတ္ေတာ့ေပ။စိတ္က်ေရာဂါအ
ေၾကာင္းကိုလည္းေလ့လာခဲ့ရာ
ေယာက္်ားျဖစ္သူအတြက္ပိုၿပီးစိုး
ရိမ္မိေတာ့သည္။အိမ္ေထာင္က်စ
ကေယာက္်ားျဖစ္သူကိုေက်ာ္ျမတ္
ထူးသည္ႀကိဳးစား႐ိုးသားသည္။မယမင္းကိုလည္းေတာ္ေတာ္ကိုခ်စ္
ရွာသည္။ယခုေတာ့ဒီလိုမဟုတ္ေပ။


မယမင္းကိုမၾကင္နာသည္မွာတစ္
ႏွစ္ေက်ာ္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီ။အသက္
အားျဖင့္ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးကသုံး
ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးမယမင္းကေတာ့
သုံးဆယ့္ငါးရွိသည္၊ကိုေက်ာ္ျမတ္
ထူးႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေျမာက္တြင္မယ
မင္းႏွင့္အေၾကာင္းပါၿပီးလက္ထပ္ခဲ့
သည္။အိမ္ေထာင္သက္ၾကာလာ
သည္ႏွင့္အမွ်ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးက
မယမင္းခင္အားရသမွ်ေငြအပ္သည္မွအပက်န္သည့္အခ်ိန္တြင္အိမ္ထဲ
မွာပင္ဖုန္းသုံးေနၿပီးအျပင္လည္းမထြက္ခဲ့ေတာ့ေပ။အလုပ္ကိုေတာ့ပုံ
မွန္သြားသည္။


မိမိအေပၚမွာလင္မယားကိစၥပင္မ
ျဖစ္ေျမာက္ျဖစ္ျခင္းမွလြဲ၍က်န္
သည့္အခ်ိန္၌ၾကင္နာယုယသည္။
မိမိကိုၿငီးေမြ႕သြား၍လားဟုထင္
ကာအစပိုင္းတြင္ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး
အားျပသနာရွာသည္။ျမည္တြန္
ေတာက္တီးသည္။ထိုအခါကိုေက်ာ္
ျမတ္ထူးတစ္ေယာက္တံခါးပိတ္၍
ေနသည္၊လင္မယားကိစၥမျဖစ္သည္
မွာၾကလာၿပီးေနာက္ခနခနစကား
မ်ားရသည္။မယမင္းကိုကိုေက်ာ္
ျမတ္ထူးမွ လိင္ကိစၥမျပဳလုပ္သျဖင့္
အျပင္တြင္ကဲေနသည္ဟုထင္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္လံေခ်ာင္း
ေသာ္လည္းကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးမွာအေနအစားမပ်က္ပုံမွန္ပင္ရွိေနသည္။အငယ္အေႏွာင္းထား၍ေထာက္ပံ့
ေနသလားဟုအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးမိသည္။မိမိအားလည္းကာမမဆက္ဆံေပ။မိမိလိုမိန္းမသားေတာင္မွကာမစိတ္
ျဖစ္ေပၚၿပီး၊မိမိလင္သားကမိမိအ
ေပၚက်ေတာ့မထုံတတ္ေသး။
စိတ္ပါလက္ပါမဆက္ဆံေပ။


မယမင္းမည္သို႔မွ်ေတြးမရေပ။
တေန႔ေတာ့ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးတစ္
ေယာက္ဖုန္းသုံးေနစဥ္
“နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲေယာက္်ား၊
နင္ငါ့အေပၚစိတ္ကုန္ေနတာလား”
“ငါအဲလိုမဟုတ္ဘူးဟာ”
“ဒါျဖင့္နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ”
“ငါဒီမွာစကားေျပာေနတယ္မိန္းမ”
“က်မကအေရးႀကီးတာလားက်မကအေရးႀကီးတာလား”
“မိန္းမကလဲကြာ ငါကငါ့သူငယ္ခ်င္း
တစ္ေယာက္ႏွင့္ဆုံတုန္းေလးေျပာ
ေနတာပါ”
အမွန္ကကိုေဇာ္ႀကီးဟာ ကိုေက်ာ္
ျမတ္ထူး၏ငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္း
မဟုတ္သျဖင့္ကိုေဇာ္ႀကီးအ
ေၾကာင္းသိပ္မသိေပ။သို႔ေသာ္မိမိျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵအတြက္မိန္းမျဖစ္
သူအားလိမ္ညာေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္
သည္။


“ဘယ္သူမို႔က်မထက္အေရးေပးေန
တာလဲ”
“ကဲအဲဒီေလာက္သိခ်င္ရင္ဗီေကာ
ေခၚလိုက္မယ္၊ၿပီးမွမိန္းမေျပာခ်င္တာေျပာ”
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးတစ္ဘက္ကိုသူ႔
မိန္းမဗီေကာႏွင့္စကားဝင္ေျပာမည့္အေၾကာင္းေျပာလိုက္ၿပီးဗီဒီယို
ေကာေခၚလိုက္သည္။တဖက္မွ
လည္းျပန္ကိုင္သည္။ခုလိုပုံစံျဖစ္
ျခင္းကကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးအတြက္ရတနာပုံဆိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
“သူငယ္ခ်င္းေရ၊ဒါငါ့မိန္းမကြ”
“အာသူငယ္ခ်င္းမိန္းမကအေခ်ာအ
လြပဲၾက”
တဖက္ကေျမႇာက္ပင့္ေျပာေနသည့္
တိုင္မိမိကိုေခ်ာသည္လွသည္ေျပာ
၍ယမင္းေက်နပ္မိသည္။
“မေခ်ာပါဘူးရွင္ ကေလးတစ္
ေယာက္အေမကဘယ္လိုလုပ္လွႏိုင္
ေတာ့မလဲ”
“ဘယ္ႏွင့္မလွဘူးေျပာရမွာလဲ
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းကကံေကာင္း
လိုက္တာ”
“ရွင္ဘာလို႔လဲရွင္”
“တခ်ိဳ႕ကကေလးေမြးၿပီးတာႏွင့္
ဘိုသီဘတ္သီျဖစ္ၿပီးမဆင္မျခင္စား
ေသာက္ၿပီးဝတုတ္ႀကီးေတြျဖစ္လို႔”
“က်မလဲဝတာပဲေလ”
“မဝပါဘူးဗ်ာ၊ျပည့္တာပါ၊ယမင္းအ
လွကတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ခန္႔ညားတဲ့အလွေလ”
“အမေလးေတာ္ေျမႇာက္ေျပာတတ္
တာလဲလြန္ေရာ၊ရန္ကုန္လာရင္က်မ
တို႔ဒကာခံမယ္၊လာခဲ့”
“တကယ္လာမွာအဲဒိအခါက်မွမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနပါနဲ႔”
“မေနပါဘူးရွင္၊လာျဖစ္ေအာင္သာ
လာခဲ့၊က်မေယာက္်ားသူငယ္ခ်င္း
ဆိုတာလဲက်မသူငယ္ခ်င္းပါပဲ”
“ဟုတ္ကဲ့ဗ်၊က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
ႀကဳံရင္မိတ္ဆက္ေပးပါအုံးမယ္၊အခုသူကအိမ္မွာမရွိလို႔၊ေက်ာ္ျမတ္ထူးနဲ႔ေတာ့ရင္းနီးပါတယ္သူက”
“ဟုတ္လားရွင္၊တစ္ခါမွက်မကိုမ
ေျပာဖူးဘူး”
“ေဩာ္ ဟုတ္လား၊မႀကဳံလို႔ေနမွာပါ၊ေနာက္
ႀကဳံရင္မယမင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္”
“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္”
ကိုေဇာ္ႀကီးႏွင့္ႏွင့္စကားေျပာၿပီးဖုန္း
ပိတ္လိုက္သည္၊
“ဘယ္တုန္းကသူငယ္ခ်င္းလဲ”
“ေက်ာင္းတုန္းကပါကြာ”
“ေအာ္အင္းပါ”
“ဒါနဲ႔မိန္းမဘာေျပာမလို႔လဲ”
“ရွင္ခုတေလာမိန္းမကိုေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္နဲ႔ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ”
“မလုပ္ရပါဘူးကြာ”
“ရွင္တစ္ခုခုေတာ့ျဖစ္ေနတာ”
“အင္းငါစိတ္က်ေရာဂါရသလို
ျဖစ္ေနတာ”
“ဟင္ဘယ္လို၊မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”
“ျဖစ္ႏိုင္တယ္မိန္းမ”
“ဘာလို႔လဲ”


“ငါ့လီးကအရင္လိုမေတာင္ေတာ့
ဘူး”
“ရွင္အသစ္ေတြ႕လို႔အေဟာင္းေမ့
ခ်င္တာ””
“မဟုတ္ရပါဘူးဟာ”
“ဘာမဟုတ္ရမွာလဲ၊နင့္ဟာကိုငါစုပ္ေပးတာေတာင္နင္ကမေတာင္ဘူးဆိုေတာ့ဘာသေဘာလဲ”
“ငါကိုပန္းေသခ်င္သလိုျဖစ္ေနတာ”
“ဘာေျပာတယ္ေယာက္်ား၊တကယ္
လား”
“ဟုတ္တယ္၊ငါမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္
ေတာ့ဘူး၊နင္မေက်နပ္ရင္ငါတို႔ရွိသမွ်ဥစၥာပစၥည္းနင္ယူလိုက္၊
နင္ေယာက္်ားယူခ်င္လဲယူေတာ့”
“ဟင္ဘာေျပာတယ္၊ငါကနင့္ကိုကြဲ
ဖို႔ဘယ္တုန္းကမွမေတြးဘူး၊နင္က
ကြဲခ်င္ေနတာလား”
“ငါနင့္ကိုခ်စ္တယ္၊နင္ကငါမစြမ္း
ေဆာင္ႏိုင္လို႔ေဖာက္ျပန္ခဲ့ရင္ေတာင္
ငါ့အေနနဲ႔ကြာဖို႔စိတ္မရွိဘူး၊အခုငါ့
ဘဝကလူျဖစ္ရႈံးေနၿပီ”
“ဘာေျပာတယ္၊နင္ပဲေဖာက္ျပန္ခ်င္လို႔ဟိုေဆးေတြေသာက္ေနၿပီး
ဘယ္ေကာင္မနဲ႔ေဖာက္ျပန္ေနတာလဲ”
“မဟုတ္ဘူး၊နင္ကပုံမွန္လုပ္ေပးေန
မွသေဘာက်တဲ့မိန္းမေလ၊ငါေဆး
ေတြကိုေသာက္လဲရမွမရေတာ့၊ငါ
ဘဝကိုငါလက္ေလွ်ာ့ဖို႔ႀကံေနတာ”
“မႀကံေကာင္းတဲ့အရာကို၊ဘာလို႔ႀကံရမွာလဲ၊ၿပီးေတာ့ဘာလို႔လက္ေလွ်ာ့ရမလဲ”
“ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ကို
နင္ဘာမွမသိဘူး၊ဒါမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္
ရင္လူလည္းအထင္ေသးတယ္၊
ကိုယ့္မိန္းမကအစအထင္ေသးတာ”
“မဟုတ္ေသးပါဘူး”
“ငါတကယ္ေျပာတာ”
“ငါမယုံဘူး၊ခုနင့္ဟာကိုငါစုပ္မယ္
ေတာင္လားမေတာင္လားငါၾကည့္
မယ္”
“မိန္းမ ငါမရဘူး၊နင္လိုခ်င္ရင္ငါ
ႏို႔စို႔ေပးမယ္။ယက္ေပးမယ္”
“ေအးလုပ္ေပး”
“ဒီလိုအရင္လုပ္ဟာငါစိတ္ပါေအာင္
ဇာတ္ကားေတြအရင္ၾကည့္မယ္”
“ၾကည့္ေလ”
“နင္လဲၾကည့္ေလဟာ”
“အေမရိကန္ေတြလိုေတြ႕တာနဲ႔လုပ္တာမ်ိဳးမႀကိဳက္ဘူး၊ဇာတ္လမ္းေ
ေလးနဲ႔မွႀကိဳက္တာ”
“ရွိတယ္မိန္းမ”
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးသိမ္းထားေသာ
ဇာတ္ကားမ်ားကိုရွာေဖြၿပီးဗီဒီယိုျပ
စက္ထဲသို႔ထည့္သည္။
ေက်ာ္ျမတ္ထူးရွာထားေသာဇာတ္ကားမ်ားမွာမိန္းမျဖစ္သူေဖာက္ျပန္သည့္ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္သည္။
“ေယာက္်ားကလည္းမိန္းမေတြ
ေဖာက္ျပန္တဲ့ဇာတ္ကားေတြႀကီး”
“ဇာတ္လမ္းဆင္႐ိုက္တာကိုဟာ
ဖီလ္းေလးနဲ႔ၾကည့္စမ္းပါ၊အရမ္း
ေကာင္းတယ္”
ေယာက္်ားျဖစ္သူၫႊန္းလြန္းတာ
ေၾကာင့္ယမင္းေသခ်ာၾကည့္လိုက္သည္။ဇာတ္ကားေကာင္းသည္။


ေယာက္်ားနဲ႔ေဝးေနေသာအမ်ိဳးသ
မီးကမိမိ၏အိမ္၌လိုအပ္ေသာေဝ
ယ်ာဝိစၥမ်ားကိုအကူအညီေတာင္းခံရာမွစတင္ခဲ့ၿပီး၊ထိုအမ်ိဳးသား၏
ၾကင္နာယုယမႈ႕့ေစာင့္ေရွာက္မႈ႕တို႔
ေၾကာင့္သာယာလာၿပီးေဖာက္ျပန္မိသည္။
မွားမွန္းသိေသာ္လည္းတဏွာႏြံ၌
႐ုန္းထြက္မရေပ။ထိုေနာက္ေတာ့
ေယာက္်ားျဖစ္သူသိလာေသာ
အခါ။မိသားစုအေရးကိုၾကည့္သင့္
ေၾကာင္းႏွင့္ေဖာက္ျပန္သည့္ကိစၥ
အားမသိသလိုေနေပးမွာျဖစ္ၿပီးမိမိမွခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း၊ျပန္မလာပါကသားသမီးမ်ားမွာမိခင္မဲ့သြားၿပီး
ထိန္းကြပ္မယ့္သူမရွိသျဖင့္သူတို႔ဘဝမ်ားေလလြင့္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊မိမိတစ္ေယာက္တည္းကေလးမ်ား
အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္မလြယ္ကူတဲ့အေၾကာင္းမိမိထံသို႔ျပန္လာေစ
ခ်င္ေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္မိန္းမျဖစ္သူအသိဝင္လာကာေယာက္်ားထံသို႔ျပန္လာသည့္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္
သည္။ေဖာက္ျပန္သည့္အခန္းမ်ား၌
လည္းအစကမေပၚ့တေပၚေနာက္၌မႈ
လုံးဝပင္ေပၚတင္႐ိုက္ျပထားသျဖင့္
မယမင္းမွာ စိတ္ပါလာခဲ့သည္။
“ေယာက္်ားအျပင္မွာအဲဒီလိုေယာက်ားရွိပါ့မလား၊ၾကားဖူးေနတာက
ေယာက္်ားေတြေဖာက္ျပန္ရင္မိန္းမ
ေတြသာကေလးေတြအေရးေတြးၿပီး
စိတ္ဆင္းရဲလည္းေပါင္းရတာမ
ဟုတ္လား”
“ရွိတာေပါ့မိန္းမရယ္၊တဏွာရာဂဆိုတာလူတိုင္းရွိတယ္။ေဖာက္ျပန္
တယ္ဆိုတာလည္းေယာက္်ားမွမ
ဟုတ္မိန္းမလည္းရွိတာပဲ၊မိန္းမေတြေဖာက္ျပန္တာလူသိနည္းၾကတယ္။တခ်ိဳ႕ေယာက္်ား
ေတြလည္းသိေတာ့သိတယ္၊ဒါေပ
မယ့္ကိုယ္ကမထိန္းႏိုင္၊မေကြၽးႏိုင္လို႔ဆိုၿပီးလူသိရင္သိကၡာက်မွာစိုးလို႔ၿငိမ္ေနၾကတဲ့လူေတြတပုံႀကီး”
“ဟုတ္ရဲ႕လားရွင္”
“မိန္းမရာေန႔တိုင္းၾကက္သားစား
တဲ့လူေတြမၿငီးေမြ႕ဘူးလား”
“တူမလားရွင့္”
“ဟီရိဩတပၸတရားကိုနားလည္လို႔၊
လူသိရင္အရွက္ကြဲမွာစိုးလို႔၊လင္သိရင္သတ္မွာစိုးလို႔၊အမ်ိဳးေတြသိရင္
ပစ္ပယ္ခံရမွာစိုးလို႔သာၿငိမ္ေနၾက
တာပါ၊မဟုတ္ရင္မိန္းမေတြကကိုယ္
တို႔ေယာက္်ားေတြထက္ေဖာက္ျပန္
ဖို႔ပိုလြယ္တယ္”
“ဟုတ္ပါ့မလားေယာက္်ား၊ကိုယ့္
လင္မဟုတ္တဲ့သူနဲ႔အတူေနဖို႔ဆိုတာလြယ္မလား”
“တကယ္ကမလြယ္ဘူးေပါ့၊ဒါေပ
မယ့္ျဖစ္ဖူးသြားရင္လြယ္သြားမွာေပါ့”ယမင္းကေတာ့ျဖစ္ႏိုင္မယ္မထင္
ဘူး”
“မိန္းမကထင္လို႔ပါ၊အခုဆိုရင္ေယာ
က္်ားအသားကိုထိရင္မိန္းမဘယ္လိုေနလဲ”
“ဘယ္လိုမွမေနေတာ့ဘူး”
“အရင္အပ်ိဳဘဝကဘယ္လိုေနလဲ”
“တူပါ့မလားအဲဒီတုန္းကနဲ႔”
“ခုကလင္မယားေတြျဖစ္သြားလို႔ပါ၊
တစိမ္းဆိုရင္ မိန္းမအရင္လိုမျဖစ္
ဘူးလို႔ေျပာႏိုင္မလား”
“ေတာ္ၿပီေယာက္်ားရာဖီးလ္လာတာ
ေလးေတြမေပ်ာက္ခင္လုပ္ေပးဦး”
“အင္းပါမိန္းမရာ၊လုပ္ေပးပါ့မယ္၊
ဒီလိုမ်ိဳးေန႔ေတြမွာငါ့မိန္းမကို
လုပ္ေပးမယ့္သူရွိရင္ေကာင္းမွာပဲ”
“အာေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ရွင္”
“ခုနကငါ့သူငယ္ခ်င္းဆိုမဆိုးဘူး
ေႏွာ္၊ရပ္ရည္လည္းသန္႔တယ္”
“အာရွင္ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ”
“ငါစိတ္ထဲေတြးတာကိုေျပာတာ”
“မႀကံေကာင္းမႀကံစည္ရာရွင္’
“တကယ္မဟုတ္ဘူးေလ၊စိတ္ကူး
ယဥ္ၾကည့္တာေပါ့”
“အာစိတ္ကူးလို႔မရပါဘူး”
“လုပ္စမ္းပါကြာ”
“ေယာက္်ားဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ”
“အသစ္အဆန္းျဖစ္ေအာင္အာ႐ုံ
ေျပာင္းၾကည့္တာေလ”
“ေယာက္်ားရွင္ကလဲေႏွာ္ကိုယ့္မိန္း
မကိုသူမ်ားနဲ႔လုပ္တာဆိုၿပီးစိတ္ကူးခိုင္းေနတယ္”
“လုပ္ၾကည့္မိန္းမတမ်ိဳးေတာ့ခံစား
ရလိမ့္မယ္”
“ေယာက္်ားလက္ႏွင့္လုပ္ေပး”
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးကလက္ႏွစ္
ေခ်ာင္းပူး၍အသြင္းအထုတ္လုပ္
ေပးသည္။
“မိန္းမဘယ္လိုလဲ”
“ဘာကိုဘယ္လိုလဲ”
“ေက်ာ္ႀကီးလုပ္ေပးေနတယ္လို႔သ
ေဘာထားလိုက္ေလ”
“အာေယာက္က်ားရယ္ရွင့္မလဲေႏွာ္”
“စိတ္မရဲဘူးေယာက္်ား”
“ရဲရဲသာေတြး၊ေဇာ္ႀကီးကဖင္ေထာင္
လိုးေပးေနတယ္သေဘာထား”
“ဟာေယာက္်ားေႏွာ္”
ေက်ာ္ႀကီးကေျပာရင္းလိုးေပးသည္။ထိုအခါက်ေတာ့ၾကာေအာင္လိုး
သည္၊ၿပီးလွ်င္ဘယ္လိုခံစားရသလဲ
ေမးတတ္သည္။တေျဖးေျဖးနဲ႔ယမင္းလဲ႐ြဲ႕ေျပာတတ္လာၿပီးဤသို႔ေျပာ
ၿပီးလိုးလွ်င္ၾကာတတ္ေၾကာင္းသိ
ကာေယာက္်ားအလိုက်ေျပာေပး
တတ္လာေတာ့သည္။


ေျပာဖန္မ်ားလာၿပီး
ဒီလိုနဲ႔ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး
ႏွင့္ေဇာ္ႀကီးတို႔ဗီေကာေျပာေနစဥ္
ေဇာ္ႀကီးမိန္းမျဖစ္သူေရာက္လာၿပီး
ဝင္စကားေျပာသည္။ေက်ာ္ျမတ္ထူးယမင္းအားေခၚၿပီး
“ယမင္းေရ ကိုေဇာ္ႀကီးမိန္းမက
မင္းနဲ႔စကားေျပာခ်င္လို႔တဲ့”
“ဟင္ဟုတ္လား၊လာၿပီေယာက္်ား”
ယမင္းကဖုန္းကိုၾကည့္လိုက္စဥ္
ကိုေဇာ္ႀကီးမိန္းမျဖစ္သူေပၚလာၿပီး
“ဟယ္ မမ ၊မမကခန္႔ေခ်ာႀကီးပဲ”
“ညီမေလးကပိုလွတာ”
“မမကပိုလွတာ၊အဲဒါေၾကာင့္ကို
ေဇာ္ႀကီးေျပာတာမမကအကိတ္တဲ့”
“အယ္ ညီမေလးကလဲ”
“တကယ္ေျပာတာမမ၊ကိုေဇာ္ႀကီး
ကလွတဲ့မိန္းကေလး၊ကိတ္တဲ့မိန္းကေလးျမင္ရင္အဲဒီလိုေျပာေနၾက”
“ညီမေလးကစိတ္မဆိုးဘူးလား”
“မဆိုးပါဘူးမမရယ္။သူဘယ္
ေလာက္ေျပာေျပာသူ႔ကိုခ်စ္လို႔က်မကယူထားတာေလ”
“ဘယ္ေကာင္းမလဲညီမေလးရဲ႕”
“မမရယ္ေယာက္်ားမွာ ႏွာဘူးနဲ႔ဂန္ဒူးႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတာ၊သူ
ဟာသူဘာေျပာေျပာက်မခြင့္လႊတ္
ၿပီးသား”
“စိတ္ခ်ထားလို႔မရဘူးထင္တယ္”
“အမေလးမမရယ္၊က်မတို႔အိမ္မွာ
ေနတာ၊သူ႔ဟာသူေဖာက္ျပန္ေနရင္
က်မကဘာသိမွာက်လို႔၊က်မေျပာ
ၿပီးသား၊က်မမသိေအာင္ဘာမွမ
လုပ္နဲ႔လို႔”
“အဟုတ္သားပဲညီမေလး”
“က်မေျပာထားတယ္၊နင္လုပ္ရင္
ငါလဲလုပ္မွာလို႔”
“အယ္အဲလိုေျပာရသလား”
“ေျပာရမွာေပါ့မမ၊အဲဒါေၾကာင့္က်မ
မသိပဲသူမလုပ္တာေလ၊သူလဲဝက္
သားခ်ည္းစားေနရလို႔လားမသိဘူး
ခ်ည္ေပါင္တမ္းတေနတာ”
“ခြင့္မလြတ္နဲ႔ညီမေလး”
“လုပ္ပါေစမမ၊တျခားလူကက်မ
ေလာက္ေကာင္းပါ့မလား၊သူသိသြားမွာ”
“ေဟာ့ေတာ္”
ယမင္းေတာ္ေတာ္လိုက္မမွီေပ။
ကိုေဇာ္ႀကီးမိန္းမသဇင္ကပြင့္လင္း
လြန္ေနသလိုခံစားလိုက္ရသည္၊
သဇင္နဲ႔စကားေျပာၿပီးေတာ့
“ေယာက္်ားကိုေဇာ္ႀကီးမိန္းမက
ေတာ္ေတာ္ငယ္ေသးတာပဲ”
“ဟုတ္တယ္သူကေနာက္က်မွအိမ္
ေထာင္ျပဳတာ၊သူ႔ထက္လဲဆယ္ႏွစ္
ေလာက္ငယ္တယ္”
ေနာက္ေတာ့တပါတ္တစ္ခါေလာက္
သဇင့္ႏွင့္ယမင္းဗီေကာေျပာဖူးသည္၊ပြင့္လင္းတဲ့သဇင္ကိုခင္လာသည္။
တေန႔ေတာ့သဇင္က
“မမ၊ကိုေက်ာ္ႀကီးရွိလား၊မရွိရင္
တစ္ခုေျပာမလို႔”
“မရွိဘူးညီမေလး၊ဘာေျပာမလို႔လဲ”
“ခြင့္လႊတ္ေႏွာ္မမ၊ကိုေဇာ္ႀကီး
ေလညီမေလးႏွင့္အဝွာလုပ္တာကိုထူးထူးဆန္းဆန္းမမနာမည္ကို႐ြတ္
ၿပီးမ်က္စိမွိတ္လုပ္ေနတာ”
“ဟယ္ရွက္စရာႀကီး”
“သူကအကိတ္ႀကိဳက္သူေလ၊မမကို
မွန္းၿပီးလုပ္ေနတာ”
“အယ္နားရွက္စရာေတြညီမေလး
ရယ္”
“”ခြင့္လႊတ္ေႏွာ္မမ၊က်မလဲသူစိတ္
ထဲဝင္ၾကည့္ေနတာ”
“မသင့္ေတာ္ပါဘူးညီမေလး”
“က်မလဲ႐ြဲ႕ၿပီးရွင့္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔က်
မလုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့
၊ဘာေျပာလဲသိလားမမ”
“ဘာေျပာလဲ၊နင္လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္တဲ့
ေလ၊မထုံတက္ေတးနဲ႔မမရယ္၊မမ
ကိုအားနာလို႔မဟုတ္ရင္တကယ္
လုပ္ျပပစ္မွာ”
“အယ္ညီမကလဲ”
“ကန္ေတာ့ေႏွာ္မမ”
ဘယ္လိုေတြျဖစ္ကုန္မွန္းမသိေတာ့
ဘူး။ယမင္းေၾကာင္ေတာင္ေတာင္
ျဖစ္သြားရသည္။အိမ္ကေယာက္်ား
ကေတာ့သူ႔ကိုကိုေဇာ္ႀကီးနဲ႔စိတ္ကူး
ယဥ္လုပ္ခိုင္းၿပီး၊ေဇာ္ႀကီးမိန္းမက
သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔လုပ္ခ်င္တယ္သတဲ့
ဘယ္လိုမ်ားပါလိမ့္။တခုေတာ့ရွိ
တယ္ကိုေဇာ္ႀကီးကသူမကိုလိုးခ်င္
ေနတယ္ဆိုေတာ့ေက်ာစိမ့္သြားသ
လိုခံစားလိုက္ရသည္။ေယာက္်ား
ျဖစ္သူကလဲလိုးတိုင္းေဇာ္ႀကီးပုံစံ
လုပ္၍လိုးသည္မဟုတ္လား။
ေယာက္်ားျဖစ္သူကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး
ကေရာငယ္႐ြယ္တဲ့သဇင္ကိုမလိုး
ခ်င္ပဲေနမလား။စဥ္းစားလို႔မရေပ။ညေရာက္ေတာ့ကိုေက်ာ့္ကိုေမး
ရေတာ့သည္။
“ကိုေက်ာ္ ဟိုေလသဇင္ကေျပာ
တယ္။မိန္းမလဲေျပာရမလားမေျပာ
ရလားစဥ္းစားေနတာ”
“ဘာလဲမိန္းမ”
“ကိုေဇာ္ႀကီးကသူတို႔လင္မယားအိပ္
တိုင္းက်မကိုစိတ္စြဲလန္းၿပီးလုပ္ေန
တယ္တဲ့ေလ”
“အမ္ ဟားးဟားးဒါေၾကာင့္ဒီေကာင္နဲ႔စကားေျပာတိုင္း မင္းမိန္းမကအရမ္း
ကိတ္ကိတ္တယ္ႏွင့္ခုေတာ့မွန္း
ေတာင္ေဆာ္လိုက္ေသးတယ္”
“ရွင့္သူငယ္ခ်င္းကဘယ္လိုလူမ်ိဳး
လဲ၊သူမ်ားမယားကိုၾကာခိုခ်င္ေန
တာလားရွင္””
“သူအကိတ္ႀကိဳက္တာဆိုေတာ့မိန္း
မကိုမွန္းေနတာျဖစ္မွာေပါ့”
“က်မကသူႀကိဳက္ေလာက္ေအာင္လဲမလွပါဘူး”
“လူ႔အႀကိဳက္ကလွတာမလွတာနဲ႔မ
ဆိုင္ပါဘူးမိန္းမရာ”
“ရွင္ ရွင့္သူငယ္ခ်င္းကိုစိတ္မဆိုးဘူး
လား”
“ဆိုးပါဘူးဟာ”
“ကိုေက်ာ္ မိန္းမကိုမခ်စ္ေတာ့တာ
ေသခ်ာေနၿပီ”
“မခ်စ္ပဲေနပါ့မလား၊သူနဲ႔တကယ္
လုပ္ျဖစ္သြားရင္ေတာင္စိတ္မဆိုး
ဘူး:”
“ေဟာ့ေတာ္”
“တကယ္ေျပာတာ၊ဘာလို႔စိတ္ဆိုးရ
မွာလဲမိန္းမလဲအသစ္အဆန္းခံစား
ဖူးတာေပါ့”
“ဒုကၡပါပဲေႏွာ္ရွင္တို႔ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနၾကတာလဲ”
“ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ေဇာ္ႀကီးကိုမိန္းမကိုလုပ္ေပးခ်င္ေနတာၾကာလွၿပီ”
“ဟင္”
“လုပ္ၾကည့္ၿပီး၊ေယာက္်ားနဲ႔ဘယ္သူ
ကပိုေကာင္းလဲလို႔”
“အယ္ေယာက္်ားမဟုတ္တာကို၊
ေတြးမိရင္ေတာင္ေၾကာက္စရာ”
“မိန္းမသူ႔လီးကမိုက္တယ္”
“ဟင္ဘာလို႔”
“သူကျပင္ထားတာ၊အရစ္အရစ္
ေတြနဲ႔”
“ေဂၚလီဆိုတာလား”
“မဟုတ္ဘူး၊ထိပ္ျဖတ္ၿပီးျပင္ထား
တာ”
“ေအာ”
“ျပမယ္ သူ႔လီး၊ပုံရွိတယ္”
ကိုေက်ာ္ကဖုန္းထဲကကိုေဇာ္ႀကီး
လီးဆိုၿပီးျပေတာ့ယမင္းၾကက္သီးထသြားတယ္
“ဘာလို႔အဲဒီလုပ္ထားတာလဲမသိဘူး
ေႏွာ္”
“သူ႔မိန္းမေကာင္းေအာင္ေလ”
“မနာဘူးလား”
“မနာဘူး၊ေဂၚလီလိုအမာႀကီးမဟုတ္ဘူး”
“ေအာ္”
ေဇာ္ႀကီးလီးျမင္ၿပီးစိတ္ထဲတမ်ိဳးခံ
စားလိုက္ရသည္။
ကိုေဇာ္ႀကီးတို႔ယမင္းတို႔ဆီလာမည္
ဟုေျပာထားေပမယ့္ဘယ္ေန႔လာ
မည္ကိုေတာ့မသိေပ။
“ဟယ္ ကိုေဇာ္ႀကီး၊ညီမေလးသဇင္”
“နင္တို႔ဆီလာလည္တာ၊ဒီအခ်ိန္အ
လုပ္ထဲမွာပဲရွိတယ္ဆိုၿပီးဒီကိုလာ
တာ၊ဘယ္မွာလဲေက်ာ္ျမတ္ထူး”
“သိပ္ေနမေကာင္းလို႔အိမ္မွာပဲကို
ေဇာ္ႀကီးရဲ႕”
“ဟုတ္လား”
“သဇင္ညီမေလးကအျပင္မွာပိုလွတယ္ေႏွာ္”
“မမေလာက္မလွပါဘူး”
“လွတယ္ညီမေလး”
“နင္ကလဲခေလးတစ္ေယာက္အေမ
သာဆိုအပ်ိဳရႈံးေနပါလားယမင္း”
“ေျမႇာက္ေျပာမေနနဲ႔ကိုေဇာ္ႀကီးဒီေန႔
ယမင္းတို႔အိမ္မွာပဲထမင္းစား”
“စားမွာေပါ့ဟ၊ငါ့ေကာင္ႀကီးနဲ႔မ
ေတြ႕ရတာၾကာၿပီ၊ဒါနဲ႔ကေလးက
ဘယ္မွာလဲ”
“သားကသူ႔အဘြားအိမ္မွာေလ၊”
ဧည့္သည္မ်ားကိုအိမ္သို႔ေခၚခဲ့ၿပီး
“ေယာက္်ားေရဒီမွာဘယ္သူေတြလဲ
လာၾကည့္စမ္း”
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးအိမ္အတြင္းက
ထြက္လာၿပီး
“ဟာေဇာ္ႀကီး”
“ၾကည့္စမ္းကိုေဇာ္ႀကီးကိုပဲ
ႏႈတ္ဆက္တယ္၊သဇင္လဲပါတယ္
ေႏွာ္”
“ဟားးညီမေလးသဇင္ရာ နင္လဲအရင္ကထက္ေတာင္ပိုလွလာသလိုပဲ”
“မမေလာက္ေတာ့မလွဘူး”
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္စကားေျပာ
ေနခ်ိန္မွာယမင္းတို႔မိန္းကေလးသူ
ငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္မီးဖိုခန္းဝင္ၿပီး
စားေသာက္စရာေတြကိုျပင္ေနၾက
သည္။
“မမယမင္းေျပာေတာ့
ကိုက်ာ္ႀကီးကေနမေကာင္းလို႔
ဆို၊ခုေတာ့လဲဘာမွမျဖစ္ပါလား”
“လူကေနမေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး၊
ပန္းေသသလိုျဖစ္ေနတာဟဲ့”
“အမ္ ဘာလဲကိုေက်ာ္ႀကီးက”
“တကယ္ဟုတ္ပါ့မမရယ္”
“တကယ္ေျပာတာ”
“စမ္းၾကည့္ပါလား၊တခ်ိဳ႕ေယာက္က်ားေတြကကိုယ့္မိန္းမက်စိတ္မပါပဲတျခားလူေတြက်စိတ္ပါတယ္”
“ျဖစ္ႏိုင္တယ္ညီမေလး
“တကယ္ေျပာတာမမ၊ညီမေလး
ေယာက္်ားက
ေျပာဖူးတယ္။တခ်ိဳ႕ေယာက္်ားေတြ
ကတဲ့ကိုယ့္မိန္းမနဲ႔သူမ်ားေဖာက္ျပန္တာၾကည့္ၿပီးေတာင္တယ္တဲ့၊ကပ္ကိုးဆိုလားဘာဆိုလားမသိဘူး”
“ႀကံႀကံဖန္ဖန္ညီမကလဲ”
“ကဲျပင္လို႔ၿပီးၿပီေရွ႕ထြက္ၾကစို႔”
စားစရာေသာက္စရာမ်ားယူၿပီး
အိမ္ေရွ႕ထြက္ခဲ့သည္။
“ယမင္းေရ ဒီေကာင္ငါ့ကိုေငြေဆာင္
သြားဖို႔ေခၚေနတယ္ဟ”
“ေယာက္်ားလိုက္ခ်င္ရင္လိုက္သြား
ေပါ့”
“နင္မပါပဲ၊ဒီေကာင္ေတြလုပ္ေနတာ
ကိုထိုင္ၾကည့္ေနရမလားဟ”
“ဟုတ္တာေပါ့ႏွစ္တြဲအၿပိဳင္လုပ္မွ
ပိုၿမိဳင္မွာေပါ့”
“အမေလးေတာ္၊ေတာ္ေတာ္ႏွာဗူး
ထၾကတယ္”
“ဟားးဟားးး”
“ဟုတ္တယ္မိန္းမပိတ္ရက္ကသုံး
ရက္ေတာင္ရတာပဲ၊နင္လဲအလုပ္
ပိတ္ရမယ့္အတူတူစိတ္ေျပလက္
ေပ်ာက္သြားလိုက္ၾကတာေပါ့”
“အဲဒါဆိုသြားၾကမယ္ေလ၊ဆရာဝန္ကလည္းရွင့္ကိုအနားယူခိုင္းထား
တာပဲ”
“ဆရာဝန္ကမင္းကိုအနားယူခိုင္း
ထားတယ္မဟုတ္လား၊မင္းေအး
ေအးေဆးေဆးအနားယူကြာ၊မင္း
တာဝန္ကိုငါယူပါရေစ”
“ငါလိုး ဘယ္တုန္းကမ်ားျပစ္မွား
ေနတယ္မသိဘူး”
“မင္းမေကြၽးႏိုင္လို႔ေလကြာ”
“ကိုကိုေႏွာ္ကိုကိုကယမင္းကိုတာဝန္
ယူရင္က်မကကိုေက်ာ္ႀကီးကိုတာ
ဝန္ယူပစ္မွာ ဘာမွတ္ေနလဲ””
“ဟားးးဟားးး”
“ဟယ္နားရွက္စရာေတြ”
စိတ္ထဲဖိုးသိုးဖတ္သတ္ျဖစ္သြားရ
သူကယမင္းပါ။ယမင္းေရွ႕ေပၚတင္
ႀကီးလိုေျပာေနၾကတယ္
“ေဟ့ေကာင္အဲဒါဆိုကားတစ္စီး
တည္းပဲသြားၾကမယ္”
“သြားေလ”
အတြဲႏွစ္တြဲကားတစ္စီးႏွင့္
ေငြေဆာင္ကိုသြားလိုက္ၾကသည္။
ေလးေယာက္ခန္းငွားၿပီးအတူတကြ
တည္းၾကသည္။ညေနေရာက္ေတာ့
သဇင္ကေဇာ္ႀကီးကို
“ကိုေက်ာ္ႀကီးကတကယ္
ပန္းေသေနတာလားမသိဘူးေႏွာ္”
“ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ”
“ဟုတ္ပါ့မလားကိုေဇာ္ရဲ႕”
“တကယ္ပန္းေသမေသစမ္းၾကည့္လိုက္ေလ””
“ကိုႀကီးတကယ္လုပ္ရမွာလားဟင္”
“တကယ္လုပ္မွာမို႔ဒီကိုလာတာေပါ့
ဟာ”
“မမယမင္းကိုသနားမိတယ္ကိုႀကီး”
“နင္ဘာမွဆက္မေျပာနဲ႔ယမင္း
သိသြားရင္ျပသနာတက္မယ္”
“ဟုတ္ကဲ့ကိုႀကီး”
“သဇင္ကဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ”
“နင္နဲ႔သူ႔ကိုႏွစ္ေယာက္တည္းထား
ခဲ့မယ္၊နင္ကိုေက်ာ္ႀကီးနဲ႔လုပ္””
“ကိုႀကီးကမမယမင္းကိုဘယ္လို
လုပ္မွာလဲ””
“နင္လုပ္ျဖစ္ရင္ငါယမင္းကိုရေအာင္
လုပ္ႏိုင္တယ္”
“ေက်ာ္ႀကီးေရ ေရကူးရေအာင္ကြာ”
“ကူးေလကြာ”
“အဲဒါဆိုသြားၾကရေအာင္”
“ယမင္းတို႔လဲေခၚအုံးေလကြာ”
“ေအးပါကြ”
“လိုက္မွာေပါ့ ခနေစာင့္၊ေရကူးဝတ္
စုံဝတ္လိုက္ဦးမယ္”
သဇင္နဲ႔ယမင္းအဝတ္လဲရန္ေရခ်ိဳး
ခန္းထဲဝင္လဲလိုက္ၾကသည္။ႏွစ္
ေယာက္သားေရကူးဝတ္စုံဝတ္ၿပီး
သဘက္ပတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ကမ္း
စပ္ကိုေရာက္ေတာ့သဘက္ခြာၿပီး
ေရဆင္းကူးသည္။
“ေဟ့ေကာင္ေက်ာ္ႀကီးလုပ္ခ်င္ေန
ၿပီလား””
“ဟီးးဟီးဘယ္ကစရမလဲေတြေန
တာဗ္”
“ဒီကိုလာၿပီးမွမလုပ္ျဖစ္ရင္ေနာက္
ဘယ္ေတာ့မွလုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး”
“အဲဒါေတာ့ဟုတ္တယ္”
“ဒီေန႔ပဲျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကည့္
ၾကမယ္”
“အိုေက”
“ဟိုႏွစ္ေယာက္ေရမကူးဘူးလား၊
ေတာ္ၾကာကမ္းေျခပိတ္မယ္”
“ကူးမယ္ေဟ့၊နင္တို႔လဲအုန္းစိမ္းေရ
ေလးေသာက္လိုက္ဦး”
“ေအးေသာက္မယ္”
သဇင္ႏွင့္ယမင္းတို႔ကမ္းေပၚတက္
လာၿပီးထိုင္ခုံေပၚထိုင္ကာအုန္းစိမ္း
ရည္ေသာက္ၾကသည္။
ေဇာ္ႀကီးကယမင္းႏို႔ႏွင့္ေပါင္ၾကား
ကိုလွမ္းရႈိးသည္။ယမင္းကသိသည္
တမင္ပင္ေပါင္ၾကားကိုဟေပးလိုက္
သည္။သဇင္ကေတာ့အစကတည္း
ကဟထားေပးသည္။ေက်ာ္ျမတ္ထူး
မွာေဇာ္ႀကီးေျပာေသာစကားေတြ
ေၾကာင့္စိတ္ထဲတမ်ိဳးျဖစ္ကာသဇင့္
အဖုတ္ကိုခနခနလွမ္းၾကည့္မိသည္။
ေဇာ္ႀကီး၏ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္လီးကေတာင္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာသျဖင့္
“ေဟ့ေကာင္ေရဆင္းကူးမယ္”
“ေအးသြားၾကရေအာင္”
ေရဆင္းကူးၿပီးကမ္းေျခပိတ္မွဟို
တယ္အခန္းေပၚတက္ခဲ့ၾကၿပီးေရ
ခ်ိဳးၾကသည္။ယမင္းအရင္ေရခ်ိဳး
ေနတုန္း
“ေဟ့ေကာင္ေက်ာ္ႀကီးအရက္
ေသာက္ရေအာင္”
“ဘယ္မွာလဲအရက္”
“ငါသြားဝယ္မွာေပါ့”
“ဝယ္ရင္ေသာက္ၾကတာေပါ့”
“ေအးငါေရခ်ိဳးၿပီးရင္သြားဝယ္ေပး
မယ္”
“ေအးေအး”
“ယမင္းေရေရခ်ိဳးၿပီးၿပီလား”
“ၿပီးၿပီ”
“သဇင္ငါအရင္ခ်ိဳးလိုက္မယ္၊အ
ရက္သြားဝယ္မလို႔”
“ခ်ိဳးေလေယာက္်ား’
ေဇာ္ႀကီးေရဝင္ခ်ိဳးလိုက္သည္။
ေဇာ္ႀကီးေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့ယမင္းက
ဂါဝန္ဝတ္ၿပီးမိတ္ကပ္ပါးပါးအုပ္ေန
သည္။ေဆာင္းေနကဝင္လာေနၿပီ
ေဇာ္ႀကီးအဝတ္အစားဝတ္ၿပီး
“ကဲငါအရက္သြားဝယ္ေပးမယ္”
“ကိုေဇာ္ႀကီးငါတို႔ကပုဇြန္ကင္စား
ခ်င္တာ”
“အဲဒါကညေဈးတန္းမွာေရာင္းတာဟ၊နင္ႀကိဳက္တာအဲဒီမွာဆင္းဝယ္
လိုက္၊ငါအရက္ေရာင္းတဲ့ဆိုင္သြား
မယ္”
“ေဇာ္ႀကီးငါပင္ပန္းေနၿပီကြ”
“ေအးပါကြာ၊မင္းႀကိဳက္တာငါဘယ္
လိုဝယ္ေပးရမလဲ”
“ယမင္းသိတယ္ယမင္းသာေခၚသြား
လိုက္”
“ယမင္းလိုက္သြားရမွာလား””
“ေအးလိုက္သြားလိုက္ေလ”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးကေဇာ္ႀကီးေျပာ
စကားကိုၾကားေယာင္မိၿပီးယမင္းကိုေျပာလိုက္သည္။
ေဇာ္ႀကီးႏွင့္ယမင္းကကမ္းေျခဘက္ညေဈးတန္းသို႔ေျခလ်င္ထြက္သြား
ၾကသည္။
“ကိုေက်ာ္ႀကီး က်မအရင္ခ်ိဳးလိုက္
မယ္ေႏွာ္”
“ေအးခ်ိဳးေလ”
သဇင္ေရခ်ိဳးခန္းထဲဝင္သြားၿပီး
ေခါင္းကိုေရအရင္ေလာင္းခ်လိုက္သည္။ၿပီးမွကိုေဇာ္ႀကီးမွာထားေသာ
စကားကိုၾကားၿပီးကိုေက်ာ္ႀကီးကို
လွမ္းေခၚလိုက္သည္။
“ကိုေက်ာ္ႀကီးေရေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
ဘူးခနယူေပးလို႔ရမလား”
“ေအးယူေပးမယ္ေလ”
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
ဘူးရွာၿပီးပို႔ရာတံခါးေစ့ထားတဲ့
ၾကားကလက္ထုတ္ၿပီးသဇင္ကယူသည္
ေက်ာ္ျမတ္ထူးစိတ္ထဲသဇင့္ရဲ႕
အတြင္းပစၥည္းမ်ားကိုျမင္ခ်င္ေသာအာသီတမ်ားျဖစ္လာကာ။ေစ့ထား
ေသာတံခါးကိုနည္းနည္းဖြင့္ၿပီး
ၾကည့္လိုက္သည္။ေရခ်ိဳးခန္းအ
တြင္းအဝတ္အစားမ်ားေရေလွ်ာ္
လွမ္းထားသျဖင့္သဇင္မွာအဝတ္အစားတို႔ကင္းမဲ့ေနေလသည္။သဇင္၏ႏို႔မွာလည္းေတာ္ေတာ္ၾကည့္
ေကာင္းသည္။ထိုသို႔
ျမင္လိုက္ရေသာအခါကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး၏စိတ္သည္ထႂကြလာသည္။
လီးမွာမာလာသလိုျဖစ္လာသည္။သူငယ္ခ်င္းျဖစ္
သူေဇာ္ႀကီးစကားကိုၾကားေယာင္
လာၿပီးစိတ္ကရဲတင္းလာကာေရ
ခ်ိဳးခန္းအတြင္းသို႔တြန္းဝင္ၿပီးေရ
ခ်ိဳးခန္းတံခါးအားေလာ့ခ်လိုက္
သည္။
“ဟာ ကိုေက်ာ္ႀကီး ဘာလို႔ဝင္လာ
တာလဲသဇင္မၿပီးေသးဘူးေလ”
“ငါလဲနင္နဲ႔အတူေရခ်ိဳးခ်င္လို႔”
“အာမသင့္ေတာ္ဘူးေႏွာ္ကိုေက်ာ္
ႀကီး၊ေတာ္ၾကာက်မေယာက္်ားျပန္
လာမွသူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းျပသ
နာတက္မယ္ခုခ်က္ခ်င္းေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းကကိုေက်ာ္ႀကီးထြက္ေပးပါ”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးကထြက္မသြားပဲ
သဇင့္ကိုယ္လုံးကိုေနာက္ကဖက္
ထားလိုက္သည္။ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး
လီးကသဇင့္ေပါင္ၾကားထဲကိုဝင္လာ
သည္။လက္ကေစာက္ဖုတ္ကိုအ
တင္းႏႈိက္ေလသည္။ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးကစိတ္ေတြတအားထန္လာ
သည္။သဇင္ကကိုေက်ာ္ျမတ္ထူး
ဟာမိမိဆင္ထားေသာခြင္ထဲေရာက္
လာၿပီမွန္းသိေသာ္လည္းနည္းနည္း
ေတာ့မူလိုက္သည္။
“အာ ကိုေက်ာ္ႀကီးလႊတ္ပါရွင္”
“ဒီအေနအထားေရာက္မွမလႊတ္ခ်င္
ေတာ့ဘူးသဇင္”
“မလုပ္ပါႏွင့္ကိုေက်ာ္ႀကီးရယ္၊က်မ
ေတာင္းပန္ပါတယ္၊က်မေယာက္်ားေတြ႕သြားရင္က်မေသလိမ့္မယ္”
“မေသပါဘူးဟာ၊နင့္ေယာက္်ားက
လဲငါ့မိန္းမကိုသေဘာက်ေနတာပဲ”
“မျဖစ္ႏိုင္တာမေျပာပါႏွင့္ရွင္”
“မျဖစ္ႏိုင္တာမရွိပါဘူးသဇင္၊သူ
လည္းေန႔တိုင္းဝက္သားခ်ည္း
စားေနရေတာ့အိမ္ၾကက္ေလးေတာ့စားခ်င္မွာေပါ့”
“ဟင့္အင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”
“အခုေတာင္ဒီေလာက္ၾကာေနတာ
ဘယ္ေလာက္ထိခရီးေရာက္ေနၿပီလဲမသိဘူး”
“အရက္ဝယ္ဖို႔သြားတာၾကာမွာေပါ့
ကိုေက်ာ္ႀကီးသြားပါေတာ့ရွင္”
“ငါမသြားဘူးသဇင္၊သူတို႔ေရာက္မ
လာခင္ငါတေၾကာင္းဆြဲမွာ”
“မရဘူးကိုေက်ာ္ႀကီး”
ေနာက္ကဖက္ထားေသာကိုေက်ာ္
ျမတ္ထူးကသဇင့္ေခါင္းကိုႏွိမ့္ခ်ၿပီး
သဇင္ကိုေရွ႕သို႔ကုန္းသြားေစရန္ျပဳ
လုပ္ၿပီးသဇင့္ေစာက္ဖုတ္ထဲလီးအ
တင္းသြင္းေလသည္။
“ဟာမလုပ္နဲ႔ေလ၊ကိုေက်ာ္ႀကီး”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးကအဖုတ္ထဲလီးဝင္သြားသည္ႏွင့္တခ်က္ခ်င္းေဆာင့္
ေတာ့သည္။
“ဟာေျပာလို႔လဲမရဘူး”
ကိုေက်ာ္ႀကီးကို႐ုန္းကန္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုက္ၿပီးမွညည္းတြား
ေတာ့သည္။
ကိုေက်ာ္ႀကီး၏ေဆာင့္လိုးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေရွ႕သို႔သာလဲက်မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္လာသျဖင့္ဘို
ထိုင္အိမ္သာကိုသာလက္ျဖင့္တြန္း၍
ေထာက္ထားလိုက္ရသည္။ကိုေက်ာ္
ျမတ္ထူးမွာသဇင္ကဘိုထိုင္ကိုလက္ေထာက္ၿပီးကုန္းေပးေနသျဖင့္ႏို႔မ်ား
ကိုနယ္ဆုပ္၍တခ်က္ခ်င္းလိုးေလ
သည္။သဇင္မွာေတာ့ထူးျခားေသာ
ခံစားမႈ႕တမ်ိဳးကိုခံစားလာရၿပီးစိတ္
ထဲသာယာသလိုျဖစ္လာကာေစာက္
ဖုတ္ကအရည္ေတြထြက္လာေတာ့
ကာပါးစပ္ကညည္းသံေပးမိေတာ့
သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ေဇာ္ႀကီးႏွင့္ယ
မင္းတို႔ကအျမည္းႏွင့္အရက္ပုလင္း
ဝယ္ၿပီးေရာက္လာသည္။အခန္းတံခါးေစ့ထားၿပီးေက်ာ္ႀကီးႏွင့္သဇင္
တို႔ေပ်ာက္ေနသျဖင့္ေဇာ္ႀကီးကေလ
သံတိုးတိုးျဖင့္
“ယမင္း ရႉးတိုးတိုး”
“ဟင္ဘာလဲကိုေဇာ္ႀကီး”
“ဟိုႏွစ္ေယာက္ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ
လုပ္ေနၿပီလားမသိဘူး”
“ဟာကိုေဇာ္ႀကီးကလဲမျဖစ္ႏိုင္တာ”
“ရႉးေရခ်ိဳးခန္းနားနားေထာင္ၾကည့္
ရေအာင္”
ေဇာ္ႀကီးကေရခ်ိဳးခန္းနားကပ္ၿပီး
ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွအသံမ်ားကိုနား
ေထာင္ရန္အတြက္ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးေအာက္ေျခ၌ေလဝင္ေပါက္
Shutterမ်ားနားကုန္းလွ်က္နား
ေထာင္လိုက္သည္။လိုးသံတဖတ္
ဖတ္ႏွင့္သဇင့္ညည္းညဴသံမ်ားကို
ၾကားလိုက္ရေသာအခါ
“ယမင္း လာ နားေထာင္ၾကည့္စမ္း”
ယမင္းလဲကိုေဇာ္ႀကီးနားေထာင္သ
ကဲ့သို႔ကုန္းလွ်က္နားေထာင္လိုက္
ရာ၊အခန္းထဲမွသဇင့္၏အားမရစြာညည္းေသာအသံမ်ားႏွင့္ကိုက်ာ္
ျမတ္ထူး၏ေမာဟိုက္သံမ်ားကိုနား
စိုက္၍ေထာင္ေနလိုက္သည္။
ၾကားၾကားခ်င္းေတာ့ေဒါသထြက္
ၿပီးတံခါးေခါက္ရန္ျပင္လိုက္စဥ္
“ရႉးမလုပ္နဲ႔ယမင္း”
“ဟင္ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
“နင့္လင္ေလငါ့မိန္းမနဲ႔ေဖာက္ျပန္
ေနတာ”
“အင္းေလ အဲဒါ”
“ဟုတ္တယ္သူတို႔ကမွဒီလိုလုပ္တာ
ငါတို႔လဲလုပ္ၾကတာေပါ့”
“ဟင္ အာမျဖစ္ဘူး”
“နင္ဟာေလ နင္ကဘာျဖစ္လို႔မျဖစ္ရမွာလဲ၊သူတို႔ေတာင္လုပ္ေသးတာငါတို႔လုပ္ရင္လဲသူတို႔နားလည္ေပးရမွာေပါ့”
ေဇာ္ႀကီးကေျပာရင္းပင္
ယမင္းဂါဝန္ကိုမၿပီးေနာက္ကေနအဖုတ္အားလီးထိုးထည့္လိုက္သည္
“အာ့ မလုပ္နဲ႔ကိုေဇာ္ႀကီး”
“နင့္ေယာက္်ားေတာင္ငါ့မိန္းမကို
လိုးေသးတာပဲ၊နင့္ကိုလဲငါလိုးမွရ
မွာေပါ့ယမင္းရဲ႕”
“အာ ကိုေဇာ္ႀကီးမိန္းမပါလို႔ျဖစ္တာ
က်မႏွင့္မဆိုင္ဘူး၊က်မကိုမလုပ္ပါ
နဲ႔ရွင္”
“ဆိုင္ဆိုင္မဆိုင္ဆိုင္ဟာသူတို႔လိုးသလိုငါလဲနင့္ကိုလိုးခ်င္ေနတာ”
“မလုပ္ပါနဲ႔ကိုေဇာ္ႀကီးက်မေတာင္း
ပန္ပါတယ္”
“ယမင္းေတာင္းပန္းလိုက္တာနဲ႔
ေက်ာ္ႀကီးကက်ေနာ့္မိန္းမကိုလိုး
တာၿပီးသြားမယ္ထင္လား”
“ဟင္”
“ယမင္းစိတ္ေအးေအးနဲ႔သာအလိုး
ခံလိုက္ပါ၊ယမင္းသာက်ေနာ္လိုးတာခံလိုက္ရင္အားလုံးေအးေအးေဆး
နဲ႔ၿပီးသြားမယ္”
“ရွင္”
“လာပါယမင္းရာ၊မူမေနနဲ႔ေတာ့
ေက်ာ္ႀကီးလီးမွလိုးတတ္တာမ
ဟုတ္ဘူး၊က်ေနာ့္လီးလဲလိုးတတ္
တယ္”
ေဇာ္ႀကီးေျပာရင္းနဲ႔ယမင္းကိုကုတင္ေပၚေလးဘက္ေထာက္ခိုင္းၿပီး
တခ်က္ခ်င္းေဆာင့္ေတာ့သည္။
“ဗ်စ္ ဘြတ္ ဖြတ္ ဖြတ္ “
“အင့္!အိုး ကိုေဇာ္ႀကီး”
ေဇာ္ႀကီးရဲ႕ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း
လိုးခ်က္မ်ားမွာယမင္း႐ုန္းမရႏိုင္
ေတာ့ေပ။ေဂၚလီပါေသာလီးေၾကာင့္
လဲတမ်ိဳးေကာင္းသလိုခံစားရသည္။ေၾကာက္သလိုရင္ခုန္သလိုတမ်ိဳး
ႀကီးခံစားရျပန္သည္၊ထူးထူးဆန္း
ဆန္းပင္လင္ေယာက်ၤားႏွင့္မတူ
ေသာအရသာကို
ေတြ႕လိုက္ရၿပီးအံ့ဩမိသြားသည္။
အစကေတာ့အလိုမတူသလိုျဖစ္မိ
ေပမယ့္လင္ေယာက္်ားကိုယ္တိုင္
ေဖာက္ျပန္ေနမွန္းသိလိုက္ရၿပီးတဲ့အခါမိမိလည္းအခုလိုမ်ိဳးျဖစ္တာအဆန္းမဟုတ္ဟုေတြးၿပီးေနလိုက္
ေတာ့သည္။ေဇာ္ႀကီးမွာမိမိလိုးခ်င္
ေနေသာယမင္းအားလိုးရသျဖင့္
စိတ္အရမ္းပါၿပီးထန္ေနသျဖင့္ယ
မင္းအားအားရပါးရလိုးေလသည္၊လီးဝင္သံတဇြိဇြိတဗ်ိဗ်ိႏွင့္အသား
ခ်င္းထိကပ္သံတဖန္းဖန္းျမည္ေန
သည္။
ကိုေက်ာ္ျမတ္ထူးႏွင့္သဇင္ေရခ်ိဳး
ခန္းအတြင္းလိုးရသည္ကိုအားမရ
သျဖင့္
“သဇင္အိပ္ရာေပၚသြားမယ္”
“ဟုတ္ သြားေလကိုေက်ာ္ႀကီး”
သဇင္ႏွင့္ေက်ာ္ျမတ္ထူးတို႔ေရခ်ိဳး
ခန္းတံခါးဖြင့္၍ထြက္လာရာ
ေဇာ္ႀကီးႏွင့္ယမင္းတို႔ကုန္းလိုးေန
သည္ကိုျမင္ၿပီးအံ့ဩသင့္သြားသည္။
“ဟာ ကိုေဇာ္ႀကီးအသံမေပးဘာမေပးနဲ႔ ဘယ္တုန္းကေရာက္ေနတာလဲ”
“မင္းတို႔ကမႊန္ေနတာကိုး၊ငါတို႔ဒီ
ေလာက္ဗ်င္းေနတာမင္းမသိဘူးမလား”
“ေအးတကယ္မသိလိုက္ဘူး”
“ေအးကြာ မင္းစိတ္မဆိုးဘူးမလား”
“မဆိုးပါဘူးမင္းမိန္းမကိုလဲငါလိုး
ေနရတာပဲဘဲစားဘဲေက်ပဲ”
“ေအးပါကြာ”
“ေက်ာ္ႀကီး ယမင္းကိုလိုးရတာ
အားရစရာႀကီးကြာ”
“မင္းမိန္းမကလဲအထန္ပါပဲ၊
ေသးေပမယ့္အေတာ္ခံႏိုင္တယ္”
“ေအးေလ မင္းလဲစိတ္ႀကိဳက္ဆြဲ၊
ငါလဲစိတ္ႀကိဳက္တီးမယ္”
“သဇင္၊နင့္ေယာက္်ားက
ခြင့္ျပဳတယ္ေႏွာ္ေတြ႕လား”
“သူေတာင္ခြင့္လႊတ္ေသးတာကို
ေက်ာ္ႀကီး၊ကိုေက်ာ္ႀကီးစိတ္တိုင္းက်သာလုပ္ေတာ့”
“မမယမင္းဒီေန႔ေတာ့ညီမကိုေက်ာ့္
စိတ္တိုင္းက်ေနေပးလိုက္ေတာ့မယ္၊မမလဲက်မေယာက္်ားစိတ္တိုင္း
က်ေနေပးလိုက္ပါ”
ယမင္းမွာသဇင္၏လင္အေပၚ
ၾကည္ျဖဴႏိုင္စြမ္းကိုအံ့ဩမိသည္။
သဇင္ကေက်ာ္ႀကီးနဲ႔မလိုးခင္မွာ
ပင္ေက်ာ္ႀကီးလီးကိုတႁပြတ္ႁပြတ္
စုပ္ေနေတာ့အံ့ဩမဆုံးျဖစ္ရသည္။
“ယမင္းငါ့မိန္းမကေတာ့ေက်ာ္ႀကီး
လီးကိုစုပ္ေနၿပီ၊ငါကနင့္အဖုတ္ကို
ယက္ေပးမယ္”
ေဇာ္ႀကီးကအတင္းဆြဲေခၚၿပီးကုတင္
ေပၚပက္လက္လွန္အိပ္ခိုင္းကာေျခ
ေထာက္ႏွစ္ဘက္ကိုကားၿပီးယမင္း
အဖုတ္အားယက္ေတာ့သည္။
ယခုအခါမွာေတာ့သဇင္ႏွင့္ေက်ာ္
ျမတ္ထူး၊ယမင္းနဲ႔ေဇာ္ႀကီးအၿပိဳင္
အဆိုင္စုပ္ယက္ေနၾကသည္။
ယမင္းမွာမထူးေတာ့ဘူးဆိုၿပီးစိတ္
ကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္၊ေဇာ္ႀကီး
ကယမင္းအဖုတ္အားလက္ျဖင့္အသြင္းအထုတ္လုပ္ကာအေစ့အား
တႁပြတ္ႁပြတ္ျမည္ေအာင္စုပ္နမ္းေနသည္။အစုပ္အယက္ကြၽမ္းေသာ
ေဇာ္ႀကီးေၾကာင့္ယမင္းမွာေအာ္
ညည္းသံေတြထြက္လာသျဖင့္ေက်ာ္ျမတ္ထူးကယမင္းကိုလွမ္းၾကည့္
လ္ုက္သည္၊မိမိႏို႔ကိုမိမိကိုယ္၍ညည္းေနေသာယမင္းကိုၾကည့္ၿပီးစိတ္
ႂကြတက္လာကာလီးကပိုႀကီးလာ
သလိုခံစားလိုက္ရသည္၊အရမ္းလိုး
ခ်င္လာသျဖင့္
“သဇင္ငါအရမ္းလိုးခ်င္ေနၿပီ”
“လိုးေလ ကိုႀကီး၊သဇင္ဘယ္လိုေနေပးရမလဲ”
“ပက္လက္ပဲအရင္လိုးမယ္”
“ဟုတ္ကဲ့ကိုႀကီး”
ယမင္းပက္လက္လွန္အိပ္ေပးသည္
နဲ႔ေက်ာ္ျမတ္ထူးကေပါင္ၾကား
ဒူးေထာက္ဝင္ကာအဖုတ္ဝအားလီ
းနဲ႔ေတ့ၿပီးဖိခ်လိုက္သည္။လီးက
တဗ်ိဗ်ိျမည္ကာအဆုံးထိဝင္သြား
သည္။ေက်ာ္ျမတ္ထူးကသဇင္အား
လိုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေဇာ္ႀကီးကယမင္းကိုစလိုးေတာ့သည္၊အတြဲႏွစ္တြဲတခန္းထဲတြင္ကၿပိဳင္လိုးေန၍
လား၊သို႔တည္းမဟုတ္ကိုယ့္မိန္းမ
မဟုတ္၍လား
မသိေပ။ၾကာၾကာလိုးႏိုင္ၾကျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။ႏွစ္ေယာက္လုံးကုတင္
တြင္ကန္႔လန္႔ခံၿပီးေဘးခ်င္းယွဥ္ကာ
လိုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။အခန္းထဲတြင္လိုးသံမ်ားညည္းသံမ်ားဆူညံ
ေနသည္၊။
“ေက်ာ္ႀကီးရာအစကတည္းကဒီလို
ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ
ၾကာ”
“ဟုတ္တယ္ကြာတို႔ႏွစ္ေယာက္မိန္း
မခ်င္းလဲလိုးေနရရင္အျပင္ေတာင္
ထြက္စရာမရွိဘူး”
“ေအးကြ”
“ေဟ့ေကာင္ေနာက္လဲဒီလိုပဲခ်ိန္း
လိုးၾကမယ္ကြာ”
“ေအးကြာ”
“ေက်ာ္ႀကီးယမင္းကိုေျပာထားဦး
ငါကခနခနလာမွာ”
“ေဟ့ေကာင္မင္းလာရင္သဇင္ကိုပါေခၚခဲ့”
မိန္းခေလးႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ
သဇင္ႏွင့္ယမင္းမွာဘာေျပာရမည္
မွန္းမသိျဖစ္ရသည္။
“ေဟ့ေကာင္အခုတခ်ီေတာ့အၿပီးခ်
မယ္ညက်မွအပီအျပင္ႏြဲၾကမယ္”
“ေအး လုပ္ၾကတာေပါ့”
“ယမင္းၿပီးေတာ့မလား”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးကသူ႔မိန္းမအားလွမ္းေမးသည္၊
“အင္း…ၿပီးေတာ့မယ္”
ယမင္းမွာေဂၚလီးလီးအစြမ္းေၾကာင့္အရင္ကမၿပီးဆုံးခဲ့ေသာကာမခရီးကအခုေတာ့အထြဋ္အထိပ္ကို
ေရာက္ေနပါၿပီ။မိမိလင္ေယာက္်ား
အရင္ကပန္းေသေနၿပီဆိုၿပီးမိမိအားမလိုးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ယခုတြင္မူသဇင္အားတဖုန္းဖုန္းတဒိုင္းဒိုင္းလိုးေန
သည္ကိုျမင္၍အျပစ္ဆိုရန္သတိမရ
ေပ။လီးဝင္ထြက္တိုင္းေအာ္ညည္း
ေနရသည္။
“ဗ်စ္ ဘြတ္ ဖန္းးဖန္းးးဖန္းး”
“အာ့ရွီးးးရွီးးးရွီး အိုး”
ယမင္း၏ညည္းသံစိပ္လာသည္။ထို႔အတူသဇင္လည္းေကာင္းလြန္း၍
ညည္းေနသည္။ယမင္းမွာ
မိမိေယာက္်ားကသူ႔သူငယ္ခ်င္းမိန္းမကိုလိုးေနသည္ကိုလည္းျမင္ရၿပီး
ေယာက္်ားသူငယ္ခ်င္းကလည္းမိမိအားလိုးေနသည္ကိုျမင္ရေသာ
ေၾကာင့္သဇင္လည္းစိတ္ႂကြၿပီး
ညည္းေနသည္။
“ေက်ာ္ႀကီးျမန္ျမန္လိုးဟ၊ငါ့မိန္းမ
ဖီးလ္တက္ေနၿပီ”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးျမန္ျမန္လိုးေပးလိုက္
သည္။ထိုစဥ္ယမင္းမွာေဇာ္ႀကီး၏
ျမန္ျမန္ေဆာင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
အသည္းအသန္ညည္းညဴလာသည္
“ဖြတ္ ဖြတ္ဖန္းဖန္းးဖန္းး’
“အာ့ရွီးးးရွီးးးၿပီးးးၿပီၿပီ အားးး”
ယမင္းၿပီးသြားၿပီးေနာက္သဇင္
လည္းထပ္ၾကပ္မခြာၿပီးသြားေတာ့
သည္။
“ယမင္းအဆင္ေျပလား”
“ေျပပါတယ္”
ေယာက္်ားလုပ္တာႏြဲတူလား”
“မတူဘူး”
“ဘယ္သူကပိုေကာင္းလဲ”
“တစ္ေယာက္တမ်ိဳးစီေကာင္းတာပဲ”
ေက်ာ္ျမတ္ထူးႏွင့္ေဇာ္ႀကီးတို႔လည္း
ျမန္ျမန္ပင္လက္စသိမ္းၿပီးသုတ္မ်ား
ပန္းထုတ္လိုက္ၾကသည္၊
“ဝွီး ေကာင္းလိုက္တာကြာ”
“ေအးကြာ”
ထိုေနာက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးညစာ
စားေသာက္ၾကသည္။အရက္ကိုအ
နည္းငယ္စီသာေသာက္ၿပီးအစားကိုလည္းဗိုက္တင္းေအာင္မစားၾကေခ်။အားလုံးကညဘက္၌လုပ္ၾကမည့္အရာကိုသာစိတ္ထဲထားၾကသည္။
ၿပီးေတာ့ကမ္းေျခကိုဆင္း၍လမ္း
ေလွ်ာက္ၾကသည္။
“ေယာက္်ား အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့
ပါလား၊နင္ငါ့ကိုစိတ္ကုန္ေနတာ
သိပ္ေပၚလႊင္ေနၿပီ”
“မဟုတ္ပါဘူးမိန္းမရယ္၊နင့္ကိုငါ
အရမ္းခ်စ္လို႔ယူခဲ့တာ၊႐ိုးေျမက်
ေပါင္းဖို႔အတြက္လည္းခ်စ္ခဲ့တာ၊အ
ခုကဒီအသက္အ႐ြယ္ေရာက္ရင္ဒီလို
ျပသနာကိုတခ်ိဳ႕ကခံစားရတတ္
တယ္။အဲဒီလူေတြထဲမွာကိုယ္လဲပါလို႔ပါ”
“အခုဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ကိုေဇာ္ႀကီး
ႏွင့္ယမင္းကျဖစ္သြားၾကၿပီ”
“ဘာေတြကိုစိတ္ပူေနတာလဲမိန္းမ
ရာ၊ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္မင္းကိုတသက္လုံး
မခြဲမခြာခ်စ္ေနမွာပဲ၊တခုေတာ့
ေကာင္းတယ္လို႔ကိုယ္ယူဆတယ္”
“ဘာလဲကို”
“ဒီလိုေလ ကိုယ္ကယမင္းကိုစိတ္ကုန္လို႔မ
ဟုတ္ပဲတျခားတစ္ေယာက္နဲ႔လြန္
က်ဴးမိခဲ့ရင္မလိုလားတဲ့ျပသနာေပၚလာႏိုင္တယ္ေလ။အခုေတာ့သဇင္နဲ႔
ျဖစ္ေတာ့အဲဒီလိုျပသနာေတြေပၚ
လာစရာမရွိဘူးမဟုတ္လား၊ၿပီး
ေတာ့ကိုယ္ကမေပးႏိုင္လို႔ယမင္းသာတျခားလူနဲ႔ေဖာက္ျပန္တဲ့အခါကိုယ္ကမိလို႔ျပသနာတက္ႏိုင္တယ္မဟုတ္လား၊ေနာက္ၿပီးမသိတဲ့လူေတြနဲ႔
ဆက္ဆံမိတဲ့အခါေငြညႇစ္တာေတြအ
ရွက္ခြဲတာေတြျဖစ္တတ္ၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕ကဝက္သားခ်ဥ္ေပါင္လဲတယ္
ဆိုၿပီးအေျခအေနမတူညီတဲ့လူေတြ
ကကိုယ္တို႔လိုအခုလိုျဖစ္တဲ့အခါ
ေဖာက္တတ္ၾကတယ္၊အခုေတာ့
သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းလဲျဖစ္တယ္
ဂုဏ္ဓနေတြကလဲမကြာျခားဘူး၊
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကည္
ျဖဴၿပီးသားဆိုေတာ့ကာေနာက္ဆက္
တြဲျပသနာေတြျဖစ္စရာမရွိဘူး”
“ဒါကေတာ့ဒါေပါ့၊ေနာက္က်မွကို
ကျပသနာရွာမွာပဲစိုးရိမ္တာ”
“မစိုးရိမ္ပါနဲ႔မိန္းမရယ္၊ကို အၿမဲ
ခ်စ္ေနမွာပါ”
“ကတိေႏွာ္ကတိ”
“အင္းကတိေပးပါတယ္မိန္းမ”
ဟိုတယ္ျပန္ၾကေတာ့
ေဇာ္ႀကီးကို
“ေဇာ္ႀကီး ခုရႈပ္မွေနာင္ရွင္းကြာ၊
ခ်စ္တုန္းမုန္းစကားေျပာတယ္လို႔
မေျပာနဲ႔”
“ဘာလဲဟအရင္းမရွိအဖ်ားမရွိ”
“ဒီလိုကြာ ခုတို႔ေတြကသူ႔မိန္းမကိုယ့္
မိန္းမလူလဲၿပီးလုပ္ၾကၿပီးၿပီ၊ေနာက္
ဆိုရင္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
မနာလိုဝန္တိုျဖစ္ၿပီးသူမ်ားေတြကို
ေျပာၿပီးအရွက္မခြဲေၾကးကြာ”
“ဒီစကားေတြေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး၊မင္းလဲငါ့မိန္းမကိုလိုးသလို၊ငါလဲမင္းမိန္းမကိုလိုးတယ္။အတူတူပဲ၊မင္းအရွက္ငါခြဲရင္ငါ့အရွက္ငါခြဲသလိုပဲျဖစ္လိမ့္မယ္၊မင္းလဲအဲဒီလိုပဲ၊ဒီျပသနာလုံးဝမျဖစ္ေၾကး”
“ေအးကတိေႏွာ္ကတိ”
“ကတိေပးပါတယ္ကြာ”
“ေနာက္က်မွငါ့မိန္းမကမင္းကိုပို
လုပ္ေပးရတယ္၊မင္းမိန္းမကမလုပ္ေပးဘူးမျဖစ္ရေအာင္အခုကတည္းကမင္းငါ့မိန္းမကိုႀကိဳက္သလိုလုပ္၊
ငါလဲလုပ္ခိုင္းမွာ၊ၾကည္ၾကည္ျဖဴ
ျဖဴခြင့္ျပဳတယ္”
“ေအးငါလဲလုပ္မွာပဲေဇာ္ႀကီး၊မင္း
မင္းမိန္းမဖင္ကိုမခ်ဖူးေသးရင္၊ခု
ခ်ထား၊ငါကဖင္ပါခ်မွာ”
“မခ်ဖူးပဲေနမလားကြာ၊မင္းလဲခ်ဖူး
ထားတယ္မဟုတ္လား”
“ဒါေပါ့ကြ၊ခ်စရာအေပါက္ပါရင္အ
ကုန္ခ်မွာေပါ့”
“ဟားးဟားးး”
“မမေရက်မတို႔မွာလင္ႏွစ္
ေယာက္စီရွိေနသလိုျဖစ္ေနၿပီ

“ဟုတ္ပါ့ေအ”
“ဘယ္လိုလဲမမ၊က်မလင္ကအလိုး
ေကာင္းေႏွာ္”
“ငါ့လင္လဲက်န္းမာလာရင္အလိုး
ေကာင္းပါေအ”
“ဟားးဟားးး”
“ကဲမိန္းမေရစၾကရေအာင္”
“ဟင္ခ်က္ခ်င္းႀကီး”
“ဘာလဲမလုပ္ခ်င္လို႔လား”
“မလုပ္လို႔မွမရတာ၊လုပ္မွာေပါ့”
“ေယာက္်ားအရႈံးမေပးနဲ႔၊မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ေအာင္အားေဆးေသာက္
ထား”
ယမင္းကေက်ာ္ျမတ္ထူးကိုေျပာ
လိုက္သည္။
“ဟားးဟားးးစိတ္မပူနဲ႔မိန္းမ၊ဒီည
ဖင္ကိုပါအပီအျပင္လိုးေပးလိုက္
မယ္”
“ေယာက္်ားၾကားလား၊ယမင္းကသူ႔
လင္ကိုေျပာေနတာ၊နင္ကပါးစပ္ပါ
မခ်န္နဲ႔လိုးေပးလိုက္”
“ေကာင္းတယ္ေဟ့ဒီအစီအစဥ္၊
ေဟ့ေကာင္ေဇာ္ႀကီး တို႔ေတြဆုံတုန္း
2in1ဆြဲၾကည့္မလား”
“ေအးငါလဲလုပ္ဖူးခ်င္တာနဲ႔အေတာ္
ပဲ”
သဇင္ႏွင့္ယမင္းမ်က္လုံးျပဴးသြား
ရသည္။
ထို႔ေနာက္အဝတ္အစားမ်ားခြၽတ္ၿပီး
ေနာက္သဇင့္ကသူ႔ေယာက္်ားေဇာ္
ႀကီးဆီသြားသလို၊ယမင္းကလည္း
သူ႔ေယာက္်ားဆီသြားလိုက္သည္။
ထိုေနာက္ေယာက္်ားလီးကိုငုံစုပ္ေန
စဥ္။သဇင္ကိုေဇာ္ႀကီးကယက္ေပး
ေနသည္။ထိုေန႔မွစ၍သုံးရက္တိတိ
မိန္းမခ်င္းအလဲအလွယ္လုပ္ကာ
လိုးလိုက္ၾကၿပီးရန္ကုန္ကိုျပန္ခဲ့
သည္။ေဇာ္ႀကီးလဲသူ႔ၿမိဳ႕ကိုသူျပန္
သည္။ေနာက္ေတာ့ စကားေျပာလွ်င္ေဇာ္ႀကီးမိန္းမဝင္
ေျပာသည္ကိုမေတြ႕ရသျဖင့္ေမးရာ
မိဘအိမ္ျပန္သြားသည္ဟုတမ်ိဳး
လင္မယားခ်င္းစကားမ်ား၍ဟူ၍
တဖုံအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းျပလာ
သျဖင့္တျခားေသာေဇာ္ႀကီး၏
Face bookေပၚကသူငယ္ခ်င္းမ်ား
အားစုံစမ္းရာေဇာ္ႀကီးမွာမိန္းမမရွိ
ေပ။ေဇာ္ႀကီးကစပြန္စာေပး၍ေၾကး
စားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေခၚၿပီး
သူမ်ားမိန္းမမ်ားနဲ႔လဲလွယ္၍လိုး
တတ္ေသာသူသာျဖစ္ေနမွန္းသိ
လိုက္ရသည္။ထိုအခါမွေက်ာ္ျမတ္
ထူးတစ္ေယာက္ေနာင္တရမိသည္။
မိမိအျဖစ္ကိုမည္သူကိုမွ်မေျပာဝံ့
သလိုမိန္းမျဖစ္သူယမင္းအားလဲ
မေျပာဝံ့ပဲေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနရေတာ့
သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *