September 25, 2023

ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

ေရးသားသူ….. အာသာေျပ(မန္း)

“ စန္ းမ….ေ ရွ႕ အပ တ္မွာ တို႔ ဒဂုံက ၿခံထဲ သြ ားလည္ မလို ့… လိုက္ ဦး မလား ….”
“ ငါ့ဘဲ နဲ႔ ေ လၽွ ာက္လည္ မလို ့ ခ်ိန္ းထား တ ယ္ကြ…. မင္း တို႔ပဲ သြ ားပါ ခ င္သူ ရာ….”
“ ဟဲ ့ ငါလ ည္း ငါ့ဘဲ နဲ႔သြ ားမွ ာ….နင္ လ ည္း နင့္ ဘဲ ေခၚျ ပီး လိုက္ ခဲ ့ေပါ ့… ေ လၽွ ာက္လည္ တာ ေၿခ ေ ညာ င္းတ ယ္ … လူျမင္ တယ္ ဟဲ ့ စ န္း မ ရဲ့….”

“ ေ အ း… ေ က ာင္းသား ပဲ …ငါ့ ဘဲ ကိုေျပာျ ပီး အတူ သြ ားၾက တာေပါ့ ….ၿခံ ထဲ မွာက ဘ ယ္သူ ရွိလဲ …” “ ဘယ္သူ မွမ ရွိဘူး ဟဲ ့… အဲ ဒ ါ ေၾကာင့္ ေျပာ တာ… ဟိုမွာ က လြ တ္လပ္ တယ္ … ဟင္း … ဟင္ း …” ခင္ သကူ ေျပာ ရင္ း သူမ ဖာသာ သ ေဘာ က် သလို ရယ္ လိုက္ ေတာ့ စ န္း မမ မ်က္နာွ ေလး နီရဲ သြ ား သည္ ။ စန္ းမ မ ႏွင့္ ခ င္ ခင္ သူတို႔ မွာ တကၠသို လ္က တည္ းက သူင ယခ္် င္ းေ တြ ၿဖ စ္သ ည္။ ယခု အလု ပ္ဝ ျင္က ေတာလ့ ည္း ကုမၸ ဏီ တစ္ ခု ထဲ တြ င္ ၿဖ စ္ျ ကသ ည္။ ႏွစ္ ေယာက္ စလုံ း အသ က္ (၂၀) ပတ္ ဝန္ းက် င္ ေတြ ၿဖ စ္ၾကသ ည္။ စန္း မ မ၏ ဘဲ က မ်ဳ ိးေအ ာင္ဆိုသူျ ဖစ္ျ ပီ း အျခားကု မၸ ဏီတ စ္ခု တြ င္ အလု ပ္လု ပ္ ေ နသ ည္။ စန္း မ မႏွ င့္ သက္ တူ ရြ ယ္တူၿဖ စ္ျ ပီး ေက် ာင္း မၿပီ း မွီ ကတ ည္း က တြ ဲ ေနၾကတာျ ဖစ္ သည္ ။ ခ င္ ခင္ သူ၏ ဘဲ ေက တာ့ စိုးလ င္းဆို သူၿဖ စ္သ ည္။ စိုးလ င္း က
ခင္ ခင္ သူထ က္ အသက္ (၂ )ႏွစ္ ( ၃) ႏွစ္ ခ န႔္ႀကီး သည္ ။ ခ င္ခ င္သူ တို႔ႏွ င့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္း ဆိုင္ တိုက္ မွာေ နသူၿဖ စ္ျ ပီး
ခင္ ခင္ သူ ဆ ယ္တ န္း ေရာ က္ကတ ည္ း က ႀကိဳ က္ေၿန ကတာၿဖ စ္သ ည္။ စိုးလ င္း မွ ာ (၁၀ ) တန္း
ေမ အာင္ ခဲ ့ေ သာ္လည္ း သူ တို႔အိ မ္မွာ က တကၠ စီ (၄) စီး ရွိ ေလ ေတာ့ တစ္ စီး ကိုယူ ၍ ေမာ င္း ေၿန ခင္ းျဖစ္ သည္ ။  ေျမာက္ဒ ဂုံ က ၿခံက ခင္ ခ င္ သူ၏ ဖခ င္ ၾအ ငိမ္ းစား မ ယူမီ ကတ ည္း က ရထားေ သာျချံဖ စ္သ ည္။ ထို႔ၿပ င္ ကပ္ လ် က္ရွိ သည့္ ၿခံဝိုင္ း ကိုပါ ဝ ယ္လို က္သၿဖ င့္ သူမ တို႔၏ၿခံ မွာ က်ယ္သြ ားသ ည္။ ၿခံက် ယ္ ထဲ တြ င္ သုံးပ င္ ႏွစ္ ခ န္း ပ်ဥ္ေ ထာင္ အိ မ္ေ လး တစ္ လုံ းေဆာ က္ထား ေသာ္လ ည္း ခင္ခ င္သူ တို႔မွာ ေက် ာက္ေျ မာ င္းထဲ တြ င္ တိုက္ခ န္း ရွိၿပီး သား ျ ဖစ္ ၍ သြ ားေမ နၿဖ စဘ္ဲ ပိတ္ထာ း ခဲ ့ရတာၿဖ စ္သ ည္။ တစ္လ တ စ္ႀကိမ္ ႏွစ္လ တစ္ႀကိ မ္ ေလ ာက္ အလု ပ္သ မား တစ္ ေယာက္ စ ႏွ စ္ေ ယာက္စ ငွား၍ ၿခံရွင္ း ထားသၿဖ င့္ ခ င္ခ ငသ္ူ ၏ၿခံ ေ လးမာွ အျမဲ တမ္း သပ္ရ ပ္ သန႔္ ရွင္ း ေန ေ လ သည္ ။
ဒီအ ပတ္ ႐ုံး ပိ တ္ရ က္တြ င္ ခ င္ခ င္သူ တို ့ အ တြ ဲ က ဒဂုံ ကၿခံ ထဲ သို႔လာခဲ ရ့ာ စ န္း မမ တို႔အ တြ ဲ ပါ အတူ လိုက္ ပါ လာေလ သည္ ။ ခင္ ခင္ သူ၏ ဘဲ စိုး လင္ း၏ ကားႏွ င့္ဆို ေ တာ့ အ ဆင္ ေျ ပသြ ားသ ည္ ။

“ ဟယ္ …. ၿခံေ လးက သာယာလိုက္တာ …”
ၿခံေ ရွ႕သို ့ ကားရပ္ လိုက္ သည္ ႏွင့္ စန္း မမ က သူ႔ဘဲ မ်ဳ ိးေ အ ာင္ဖက္ သို႔လွ ည့္၍ ေျ ပာသ ည္။  “ အထဲ မွာ ဒီ့ထက္သာ ယာေသး တယ္ …. အိမ္ ေ ပၚတက္ျ ပီး စား စရာ ေ တြ စားၿပီ းမွ ဆ င္းၾက ည့္ ေပါ ့ ….” ခင္ ခင္ သူက ဦးေဆာ င္၍ အိမ္တံ ခါ းကို ဖြ င့္ ေပ းလို က္ေ တ ာ့ သူတို႔ အား လုံး အိ မ္ေ ပၚ သို႔ တက္လာ ခဲ ့ၾကသ ည္။ အိမ္ ေ ရွ ့ ၾကမ္း ျပင္တြ င္ ခင္ း ထားေ သာ ေဖ ယာင္း ပဆိုု းေ ပၚသို ့ ဝယ္ လာေသာ စားစ ရာ မ်ား ခ်ရင္ း ခင္ ခင္ သူတို ့ အတြ ဲ က ထိုင္ ခ် လိုက္ သည္ ။  “ ငါတို ့ အထဲ ဝ င္ၾက ည့္ဦ းမ ယ္ ဟာ…”
စန္ းမ မ ႏွင့္ မ်ဳ ိး ေအာ င္တို ့ အိ မ္ထဲ ဖ က္သို ့ ဝ င္သြ ားသ ည္ ။ အိမ္ ေလ းက အၿပ ငမ္ျႇ ကည့္ ရင္ သာ ေ သး ေသး ေ လး ထင္ ရသ ည္ ။ အထဲ မွာ က အိပ္ ခ န္း ႏွစ္ ခ န္ းႏွ င့္ မီး ဖိုက ေ နာက္တြ င္ သပ္ သပ္ ရွိကာ အ ေတာ္ေ လး က် ယ္သည္ ။ မိန္ းက ေလ းပီ ပီ စပ္ စပ္ စု စုၿဖ င့္ စန္ းမ မမွာ အိမ္ သာႏွ င္ ေ ရခ် ု ိးခ န္ းတို႔ကို လည္ း ဖြ င့္၍ ၾကည့္ လိုက္ ေ သးသ ည္ ။ မီး ဖိုေ ခ် ာင္ထဲ မွ ၿပ န္ထြ က္ လ ာေတာ့ အိပ္ ခ န္းတ စ္ ခန္ းထဲ သို႔ ဝင္ ၍ၾက ည့္သ ည္ ။

“ အိပ္ ခန္ း ေတြ က က်ယ္တ ယ္ေ နာ္ ”
စန္ းမ မ က  မ်ဳ ိးေအာ င္ကို လွမ္း ၍ ေျပာ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ က စန္း မမ ေျပာ ေသာ အိပ္ ခ န္းထ က္ စ န္း မမ ကို ပို ၍ စိတ္ ဝင္ စား ေန ပုံရ သည္ ။ စ န္း မမ လွည့္ၾက ည့္လို က္ေ သာအခါ သူမ ၏ေ နာက္ပို င္း ကိုျ ကည့္ ေန ေ သာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ကို
ေတြ ့လို က္ရ သ ည္။
“ ဟိတ္ ….ဒီမွ ာေျပာေ နတ ယ္ေ လ ”
“ မၾကားလို က္ ဘူး ….ကိုယ္ သိတာက တ စ္ခု ပဲ ရွိတ ယ္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္ စန္ းမ မ ကို ေ နာ က္က ေန သိမ္ းၾကဳံး၍ ဖက္ လို က္သ ည္။ အသည္ းအ သန္ျ ဖစ္ ေန ေ သာ မ်ိဳးေ အာင္ ၏ ပစၥ ညး္ျ ကီး က သူမ ၏တ င္သ ားေတြ ကို လာၿပီး ေထာ က္လို က္ေ တာ့ စန္း မမ အေတာ္ ေ လး ေန ရထို င္ ရ ခက္ သြ ားသ ည။္ မ်ိဳး ေအာ င္က စ န္း မမ ၏ လည္တို င္ ေလး ႏွ င့္ ပုခုံ း ေလး မ် ားကို ငု႔ံ၍န မ္း သည္ ။
“ မင္ းကလ ည္ းကြ ာ… တစ္ ေန႔ လုံး အ ခ် ိန္ေ တြ ရွိေ သး တာကို….” “ မမ ကလ ည္း ကြ ာ… တစ္ပ တ္လုံး လုံး မ ေ တြ႕ရတာေ တာ့ မ ေျပာဘူ း …”
မ်ဳ ိးေ အာင္ ဖ က္ထားလ် က္ မွပ င္ စန္ းမ မ မွ ာ သူမ ၏ကိုယ္ လုံးေ လး ကို မ်ဳ ိးေအာ င္ႏွ င့္ မ်က္နာွခ် င္း ဆိုင္ ျဖစ္ ေ အာင္ လွည့္ လိုက္ သ ည္။ မ်က္ႏွာခ် င္းဆို င္ျ ဖစ္ သြ ားသ ည္ႏွ င့္ စန္ း မမ က သူမ ၏ မ် က္ႏွာ ေလ း ကို ေ မာ့၍ ေ ပ းသ ည္။ မ်ဳ ိးေ အာင္က စန္ းမ မ၏ ႏႈတ္ခ မ္း လုံး ေ လးေ တြ ကို တ စ္ခ် က္ ငုံ႔ၾက ည့္ လိုက္ၿပီ း စုပ္ န မး္လို က္သ ည္ ။ စ န္း မမ ၏ ကိုယ္လုံ းေ လး မွာ ေျ ခ ဖ်ားေ လးေ ထာက္ ၍ ႂကြ တက္သြ ား သည္ ။  “ ေ ဟ့ ….. ဟိုႏွ စ္ေ ယာက္ အ ထဲ ဝင္ သြ ားၿပီး အသံ တိတ္ သြ ားတယ္ ….”
စိုးလ င္ းက ေျ ပာလိုက္ ေတာ့ မွ ခင္ ခင္ သူ သတိထား ၿမိ ပီ း နားစြ င့္ လိုက္ သည္ ။

“ ဟုတ္တ ယ္ ေနာ္ ….. အဟိ ” ခင္ ခင္ သူက စိုးလင္ းကို ခပ္ တိုးတို းေ ၾလး ပ န္၍ ေျပာ လို က္သ ည္။ ၿပီးေ တာ့မွ …. “ အဟ မ္း ….ဟိုႏွ စ္ေ ယာက္ ဒီမွာ စား စရာ ရွိတာ လာစားျ ကဦး ….”
“ ႁပြ တ္ ”
စန္ းမ မ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္း ေ လးကို ဆြ ဲ ၍ျဖဳ တ္လိုက္ သ ည္ ။
“ ဟိုမွာ ေခၚ ေ နၿပီ သြ ားရ ေ အာင္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က သိပ္ၿပီ း ေမ က် နပ္ ခ် င္ ။ သူ႔ေ ဘးမွ ၿဖ တ္၍ ထြ က္သြ ားေ သာ စ န္း မမ ၏ တင္ သားတ စ္ ဖက္ ကို လွမ္း ၍ ကိုင္ လိုက္သ ည္။ အိမ္ ေရွ ့ သို႔ျပန္ ေ ရာက္ လာေသာ စ န္း မမ ႏွင့္ မ်ဳ ိးေအ ာင္တို႔ႏွ စ္ ေယာ က္စ လုံး မ်က္ ႏွာေတြ နီၿမ န္း ေၿန က သည္ ။  “ ကဲ….ဒီမွာစ ားၾကဦး ”
ခင္ ခင္ သူက ေအ အး ဘူး ႏွ င့္ ကိတ္ မုန႔္ မ်ား ကို လွမ္း ၍ေ ပး သည္ ။
“ တို႔ေတာ့ ၿခံ ထဲ ဆင္းျ ပီး စားၾကမ ယ္ ” စန္ းမ မက ရွက္ေ နဟ န္ႏွ င့္ ေျပာသ ည္ ။  “ ဟိုမွာ ဖ်ာေ လးတ စ္ ခ်ပ္ရွိ တယ္ ယူသြ ားျ က ”
ခင္ ခင္ သူက အိမ္ ေ ရွ႕ခ န္ းေ ထာင့္တြ င္ လိပ္၍ ေထာ င္ထ ားေသာ ဖ်ာလိ ပ္ေ လး ကို လွမ္း ၍ျပသ ည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က ဖ်ာလိပ္ ေလ း ကို သြ ား ယူ၍ အိ မ္ေ ပၚမွ ဆ င္းကာ စန္း မမ ႏွင့္ အတူ ၿခံထဲ သို႔ ဆင္း လာခဲ ့ ၾကေလ သ ည္။  “ မ မ… ဒီေန ရ ာမွာ ထိုင္ျ ကရ ေအာ င္လား ”
စန္ းမ မ ပတ္ ဝ န္းက် င္သို ့ တ စ္ခ် က္ ေ ဝ့ၾက ည့္လို က္သ ည္ ။
“ ဟင့္ အင္ းကြ ာ….အိမ္ နဲ႔နီ း တယ္ ….ၿခံေ ရွ႕ နဲ႔လည္ း နီး တ ယ္… ဟိုအ တြ င္း ဖက္ ကိုသြ ား ၾကမယ္ ….” ၿခံအ တြ င္း ဖက္ သို႔ အန ည္း င ယ္ေ လၽွာက္ၿမိ ေက သာအ ခါ ရြ က္လွ ပင္ ေ တြ ဝိုင္ းပ တ္၍ စိုက္ ထားေ သ ာ ေျခာက္ ေပ ခုန စ္ေ ပ ပတ္ လည္ ေ လာက္ရွိ သည့္ ေျ မ ကြ က္လ ပ္ေ လ းတစ္ ခု ကို ေ တြ႕လိုက္ ရသ ည္။ ထိုေန ရာ သိ့ုေ ရာက္လၽွ င္ စန္ းမ မက ရပ္ ၍ ပတ္ ဝန္ းက် င္သို ့ လွ ည့္ပ တ္ ၾကည့္၍ အကဲ ခ တ္လို က္ျပန္ သ ည္။
“ ဒီေန ရာမွာ ပဲ ထိုင္ျ ကမ ယ္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေခါ င္ းၿငိ မ့္ၿပ လို က္ၿပီး လက္ထဲ မွ ဖ်ာေလး ကို ေျ မၿပ င္တြ င္ ခင္ းလိုက္ သည္ ။ အနာ း တြ င္ရွိ ေသာ သရ က္ပ င္ ႏွစ္ ပင္ ကလ ည္း ကိုင္းျ ခ င္းယွ ေက္ နၾသ ဖင့္ ထိုေၿမ ကြ က္ လပ္ ကို ေ န ေရ ာင္မထို းဘဲ အ ရိပ္ ေရ န သည္ ။ ဖ်ာခင္ းၿပီး သြ ား သည္ ႏွင့္ စန္း မမ က သူမ လ က္ထဲ မွ အ ေ အး ဘူး ႏွင့္ ကိတ္မု န႔္မ်ား ကို ဖ်ာေပၚသို႔ ခ် လိုက္ၿပီ း သူမ ကပါ ဖ်ာေပၚ သို ့ ထိုင္ ခ် လိုက္သ ည္ ။ မ ် ုိးေ အာင္ ကလ ည္း သူ မ၏ ေ ဘးတြ င္ ဝင္ ၍ ထိုင္ ခ် လို က္ သည္ ။ စန္ းမ မ မွာ ဖ်ာေပၚ သို ့ ေယာ က် ္ားမ် ားထို င္ သလို တင္ ပ လႅင္ ေခြ ၍ ထိုင္ခ် လို က္ရာ ဝ တ္ထား ေသာ ဒူးဆ စ္ေ လာ က္သာရွိ သည့္ စက ပ္ေ လ းမွာ ေအ ပၚသို႔ တြ န႔္တ က္သြ ားၿပီး ေ ပါ င္သာ း အဖ် ား ေလ းေ တြ က လက္တ စ္ ဝါ းခ န္ ့ ေပၚ ၍သြ ား သည္ ။
ႏုည က္ျဖဴ ဝ င္း ေသာ ေပါ င္သ ားေလ းမ် ားကို ငုံ႔ၾက ည့္ ရင္ း မ်ဳ ိးေ အာင္၏ လက္က ေ ပါင္ သားေ လး မ် ားေပၚ သို ့ ေရာက္ သြ ား သည္ ။ ခပ္ ဖြ ဖြ ေလး တစ္ခ် က္ဆု ပ္လိုက္ျ ပီး မွ စက ပ္အ တြ င္းသို ့ပါ လက္ဖ ဝါ းၿဖ င့္ ေ လၽွ ာတိုက္၍ ပြ တ္လို က္သ ည္။
“ မင္ းကလ ည္ းကြ ာ….ဒီမွာ အစား အ ေသာ က္ေ တြ စား ဦး မယ္ ေလ …. ဆာေၿန ပီကြ ….” စန္ းမ မက ေျ ပ ာၿပီး ကိတ္မု န႔္ ဘူးေ လး ကို ယူ၍ အထဲ မွ ကိတ္ မႏု႔္ တစ္ ခုကို ယူ၍ စား သည္ ။
“ စားေ လ …” “ ဟင့္ အင္ း …”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေခါ င္ း ခါ ၍ေျ ပာရင္ း စန္ းမ မ၏ ေပါ င္ တ န္ေ လ းကို ပြ တ္ျမဲ ပြ တ္ကာ စန္ းမ မ၏ ကိုယ္ လုံး အား စား ေတ ာ့ ဝါးေ တာ့မ တ တ္ ၾကည့္ေ န သည္ ။ ေယာ က် ္ားတစ္ ေယ ာက္၏ ဒီလိုၾကည့္ တာကို ခံရ ေသာ မိ န္း ေက လး မွာလ ည္း စိတ္ ေတြ လႈ ပ္ ရွားကာ ေသြ း သားမ် ားၾထ ကြ တတ္ ေလ သည္ ။
“ ဟင္း … ဟင္ း ….မ င္း စား ခ် င္ေ နတာ တို ့ သိတယ္ ေ နာ္…”
စန္ းမ မက ဗလုံးဗ ေ ထြ းၿဖ င့္ ကိတ္ မႏု႔္ စား ရင္ း ေျပာသ ည္။ ေျ ပာပံ ေ လးက မခို႔တ ရို႔ ေလး ႏွ င့္ ၾကာမူဟ န္က ပါေန ေ တာ့ မ်ိဳးေ အာင္ စိတ္ ေတြ ေထာင္ း ကနဲ ထ သြ ားကာ ေ ဘးတို က္အ ေန အ ထ ားမွ စန္ းမ မကို ၾကဳံးဖက္ လိုက္ ၿပီး စန္ းမ မ ၏ ပါးႏွ စ္ ဖကက္ို ဘယ္ၿပ န္ ညာျပန္ အတင္ း န မ္း ပစ္ လိုက္ သ ည္။
“ ေ ဟ့…. ေဟ့ ေန ဦး ေလ ”
စန္ းမ မက ေျ ပ ာသျဖင့္ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူမ ကို လႊတ္ေ ပး လိုက္သ ည္ ။ ခု နက မ်ဳ ိးေ အာ င္က ျဗဳံ းက နဲ ဖ က္လိုက္ ေတာ့ စန္ းမ မက ပါးစပ္ ထဲ ထည့္ လိုက္ ေသာ ကိတ္ မုန႔္ မွာ အံလႊဲ ၍ သြ ားကာ စ န္း မမ ၏ ႏႈတ္ ခ မ္း ေလ း မ် ားတြ င္ ကိ တ္မု န႔္မွ ကရ င္ (မ္)ေ တြ က အတုံး အ တစ္ ႏွင့္ ကပ္ ၍ ေ နသ ည္။ ဒါကို စန္း မ မက တစ္ ရႈး ႏွင့္ သုတ္ရ န္လု ပ္သ ည္။
“ ေ န ဦး မ မ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေကာက္ ခါ င င္ ကာေျပာလို က္ ၿပီး စန္ းမ မ ၏ လည္ ပင္ း ေလ းကို သိုင္ း၍ ဖ က္ကာ သူမ၏ ႏႈတ္ ခ မး္ အစုံ တြ င္ ေ ပ က် ံေန ေသာ ကရ င္ (မ္)ေ တြ ကို လၽွာျဖင့္ယ က္၍ ေပ းသ ည္ ။ စန္ းမ မက မ်က္လုံး ေလ းမွိ တ္ မ်က္နာွ ေလ း ေမာ့ကာ အ ရ သာ ရွိရွိ ၿငိမ္၍ ခံသ ည။္ ႏႈတ္ ခမ္ းေ ပၚ က ကိ တ္မု န႔္က ရင္ ( မ္)ေ တြ ကုန္ သြ ားျပန္ ေတာ့ သူမ ၏အ ေ ပၚႏႈတ္ ခမ္ းေ လး ကို ႁပြ တ္ ကနဲ ေ ေန အာင္ ဆြ ဲ ၍စုပ္ နမ္ းလို က္ရ င္း ႏႈတ္ ခ မ္း ေ လးကို ျမဲ ေအ ာင္စု ပ္ထားျ ပီး လၽွာဖ်ားေလ း ႏွင့္ ပြ တ္၍ေ ပး သည္ ။ စန္ းမ မ ၏ ခါးေလ း စန႔္ ၍တက္ လာၿပီး လက္ ႏွစ္ ဖ က္ က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏
ေနာက္ ေ က်ာကို သိုင္း ၍ဖ က္လိုက္ သ ည္ ။ တစ္ဆ က္ တည္ းမွာ ပင္ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္ းႏွ စ္လႊာၾကား တြ င္ ေရာက္ ေ ေန သာ မ်ဳ ိးေ အာ င္၏ ေ အာက္ ႏႈတ္ ခမ္ းကို တႁပြ တ္ႁပြ တ္ ႏွ င့္ၿပ န္၍ စုပ္ ေ ပး သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ လက္တ စ္ ဖက္ ျဖင့္ စ န္း မမ ကို သိုင္ းဖ က္၍ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္ းမ် ားကို စုပ္ေ နရ င္း သူ႔ထုံး စံ အတို င္း လက္တ စ္ ဖက္ က စန္း မ မ၏ ရင္ သားတ စ္ ဖ က္ကို အု ပ္ကို င္၍ ဆုပ္ နယ္ ေ ပးသ ည္ ။ ေအ ပၚမွ အကၤ ် ီႏွ င့္ အတြ င္ းမွ ဘရာစီ ယာတို ့ခံေ န၍ သိပ္ၿပီ းမထိ လွၾသ ဖင့္ မ်ဳ ိးေအာင္ သာမနထ္ က္ အားပို စိုက္ ကာ ဆုပ္န ယ္ေ ပး သ ည္။ ျဖဴေ ဖြ းေ သာ အသား အ ေရ ရွိသ ည့္ စန္ းမ မ၏ တကို ယ္ လုံးနီ ရဲ ၍ တ က္လာသ ည္။ တေၿဖ း ေျဖး လ ည္း ေ မာ၍ လာသည္ ။ စ န္ းမ မက ႏႈတ္ ခ မ္းၿခ င္း ေျ ဖး ေျ ဖး ခ် င္း မၽွ င္ း၍ ခြ ာလိုက္သ ည္ ။
“ ဟိုမွာ စားဦ း….ေတာ္ၾကာ ေမာ ေန မယ္ ”
စန္ းမ မ ေမာ သံေ လး ႏွင့္ ေျ ပာရ င္း အ ေအ းတစ္ ဘူး ကို ေ ဖာက္၍ ေသာ က္သ ည။္ မ်ိဳး ေအာ င္က လ ည္း ေအ အး တ စ္ ဘူးကို ေ ဖာက္ ေသာက္ သည္ ။ သူတို႔ေ န ရာေလး က အ ရိ ပ္ရ ၍ေ အ းၿမ ေ နသ ည့္ၿပ င္ ေ လကလ ည္ း တျဖဴးျ ဖူး တိုက္ေ ေန တာ့ သာေတာ င့္သ ာယာရွိလွသ ည္။ ဘူးထဲ မွ ေအ အး ကု န္ သြ ားေတာ့ ဘူ းကို ဖ်ာေပၚ သို ့ ခ်လိုက္ျ ပီး မ်ဳ ိးေအာ င္က စ န္ းမ မကို လွမ္ း၍ ဖက္ သည္ ။   “ ေန ပါ ဦ း….ဘယ္လိုျ ဖစ္ ေ နတာလဲ မသိ ဘူး ”
စန္ းမ မက လ ညး္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏လက္ ေတြ ကို တြ န္းဖ ယ္ ၍ မ်က္ေ စာင္ း ထိုးကာ ေျပာ လိုက္ၿပီ း မတ္ တပ္ ထရ ပ္လို က္သ ည္။ ၿပီးေ တာ့ ပတ္ ဝန္ းက် င္ ကို ေ ေသ သ ခ်ာခ်ာၾကည့္၍ အကဲ ခ တ္ကာ ျပန္ ၍ထို င္ ခ် လိုက္သ ည္ ။
“ ကဲ… အဝ တ္ ေတြ ခၽြ တ္ဦ း ….”
“ မမ လည္ း ခ် ြ တ္ေ လ ” “ အင္ း ပါ…”
စန္ းမ မက ေျ ပ ာလိုက္ၿပီး ဖ်ာေပၚ မွ ေအ အ း ဘူးႏွ င့္ ကိတ္ မႏု႔္ လက္ က် န္ တို႔ကို ယူ၍ ေ ဘးမွ ရြ က္လွ ပင္ ေလ း ေၿခ ရင္ းသို ့ ဖ ယ္ေ ရႊ႕လို က္ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူ႔ခ ႏၶာကိုယ္ ေ ပၚမွ အကၤ ် ီကို ခ် ြ တ္လိုက္ျ ပီး ေ ဘးသို႔ ခ်လိုက္ သည္ ။
“ အဟ င္း ….အကု န္ခ် ြ တ္ ေ နာ္ ”
စန္ းမ မက သူမ၏ ေအ ပၚ မွ အကၤ ် ီကို ခ် ြ တ္ရင္ း အဝ တ္အ စားက င္း ကြ ာသြ ားၿပီၿဖ စ္သ ည့္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ခႏၶာကို ယ္ ေအ ပၚပို င္း ကို ရမ ၼက္မ်က္ လုံး ေတြ ႏွ င့္ၾက ည့္ ရင္ းေျ ပာသ ည္ ။ အမွ န္ေ တာ့ မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွင့္ စန္ းမ မတို႔ မွာ သမီး ရ ည္း စား ေတြ ၿဖ စ္ ေသာ္ လည္ း အိမ္ ေ ထာင္သ ည္ ေ တြ ေတာ င္မွ အိမ္ ေထာ င္သ က္တ စ္ႏွ စ္ေ က် ာ္မွေျပာ ေ သာ ေၾအ ပာအ ဆိုမ ်ဳိးေ တြ ကို သူတို႔ေျပာ ေၿန က သည္ ။ စန္ းမ မ က ေအ ပၚမွ အ ကၤ ် ီခၽြ တ္ လို က္ေ တာ့ အတြ င္း မွ ဘရာစီ ယာ အန က္ေ ရာင္ ေလး ေ ပၚထြ က္လာသ ည္။ ေအ ပ်ာ့စား ေ လးဆို ေတာ့ နို႔ ျဖဴျဖဴ ေလ းေ တြ က တလႈပ္ လႈပ္ ျဖစ္ ေၿန ကသ ည္။ ၿပီးေ တာ့ သူမ က စက ပ္ အတြ င္ းမွ အတြ င္း ခံေ ဘာင္ းဘီေ လး ကို ခၽြ တ္လိုက္ျ ပန္ သည္ ။ အတြ င္ းခံ ေဘာင္ းဘီ အနက္ ေလ းကို ဆြ ဲ ၍အခၽြ တ္ စက ပ္ေ လး က လန္ သြ ားရာ လွစ္ ကနဲ ေ ပၚ သြ ားေသာ ေပ ါင္ၾကားမွ မဲ မဲ သဲ သဲ ေလ း ေတြ ကို ျ မင္ လို က္ရၿပီ း မ်ဳ ိးေ အာင္ မ်က္ လုံ းႀကီး က ဝင္း ကနဲ လ က္သြ ားသ ည္။
“ ေ ဟ့ ….ဘာၾကည့္ ေန တာ လဲ….ခ စ္ခ စ္ ….” စန္ းမ မက သူ႔ကိုလွ မ္းၾက ည့္ ရင္ း တခ စ္ခ စ္ ရယ္ သည္ ။
“ ခၽြ တ္ေလ …. ဒါပါခၽြတ္ ”
“ အ… အ…. ခၽြတ္…. မွာ ”
စန္ းမ မက မ်ိဳး ေအာ င္၏ ပုဆို း ကို လွမ္း ၍ဆြ ဲ သည္ ။ ဆြ ဲ တာက ပုဆိုး ခါ းပုံ စကို ဆြ ဲ တာမ ဟုတ္။ ပုဆိုး ထဲ မွ ေငါ က္ ေထာင္ ေ ေန သာ ေ နရာ ကို လွမ္း ဆြ ဲ ၿပီး အ တင္း ညႇ စ္ကာ ေျပာလို က္ၿခ င္ းျဖစ္ ၍ မ်ဳ ိးေ အ ာင္မွာ ႐ုတ္ တ ရက္ ဆိုေ တာ့ သူ႔ပ စၥည္ းႀကီ း နာသြ ားၿပီး ကိုယ္ကို ေနာက္ သို႔ ဆုတ္ လိုက္မိ သည္ ။ စ န္း မမ က ပစၥ ည္းႀကီ းကို မလႊတ္။ အတ င္ း ညႇစ္ ၍ ကိုင္ျ မဲ တိုင္း ကိုင္ထာ းသ ည္။
“ အမ ေလ း….ျ ဖစ္ ေန လိုက္ တာ…. နည္း တာႀကီး မဟု တ္ဘူး…..ျ ပစ မ္း…..ၿပ စ မ္း ”
ေျပာလ ည္း ေျ ပာ စန္း မ မက မ်ဳ ိးေ အာင္၏ ပုဆိုး ကိုဆြ ဲ ခၽြ တ္လိုက္ သ ည္ ။ ထိုအ ခါ လီးဒစ္ျပဲ ႀကီး က ထြ က္ေ ပၚ၍ လာသည္ ။ လီ းထိပ္ျ ကီး ကို သူမ ၏လက္ ဖ ဝါးေ ၾလး ဖင့္ အုပ္ ကာ ဖြ ဖြ ေ လးပြ တ္ သ ပ္ ကိုင္ၾက ည့္ ရင္ း စ န္း မမ ၏ မ်က္လုံ းေ လး မ်ား အရ ည္ လဲ ့၍လာသ ည္ ။ ၿပီးလၽွ င္ လီး ကို လႊတ္ေ ပး လိုက္ၿပီ း စန္ း မမ မွာ ဖ်ာေပၚ သို႔ ပက္လ က္ လွန္ ခ် လိုက္ျ ပီ း သူမ၏ စက ပ္ တိုေ လးကို ခါးဆသီို ့ လွန္ တ င္လို က္သ ည္။ ေဖာ င္းထ ေ န ေသာ ေစာ က္ ဖုတ္ ေလ း
ေပၚ မွ ေအ မႊး မဲ ေလး ေ တြ က ဘုတ္ ေစု လးၿဖ စ္ေ နသ ည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္က သူ႔ပု ဆိုးကို ကြ င္းလုံ း ခၽြ တပ္စ္ လိုက္ၿပီ း ေဘ း ေမွ န၍ စန္း မ မ ၏ ကိုယ္ေ ပၚ သို႔ ငု႔ံလိုက္ သ ည္။ ၿပီးလၽွ င္ ဘရာစီ ယာအ နက္ ေလ းကို ခၽြ တ္လိုက္ျ ပီး နို႔ႏွ စ္လုံ းကို ဘယ္ၿပ န္ ညာျပန္ စို႔ကာ လ က္တ စ္ဖ က္က လည္ း
ေစာက္ ဖု တ္ေ လးကို ပြ တ္ပြ တ္ေ ပး သည္ ။ နို႔သီး ေ လး ေ တြ ကို စုပ္ ရင္ း လၽွ ာဖ်ားေလ းျဖင့္ ထိုးပတ္ ယက္ လိုက္ ေ သာ ဒဏ္က စန္း မ မရ င္ထဲ ထိ က်င္က်င္ သြ ားေ အာင္ ခံ စားလို က္ရ သည္ ။ စ န္း မမ က သူမ ၏ေ က် ာေလး ကို ေ ကာ့၍ ေကာ့၍ ေ ပး ေ နမိ သည္ ။ နို႔ ႏွ စ္လုံးျ ပီး သြ ားၿပ န္ေ တာ့ စန္း မ မ၏ ဝ မ္း ဗိုက္ သားေ လး ေတြ ကို ႏႈတ္ခ မ္းျ ဖ င့္စု ပ္လို က္ လၽွ ာျဖင့္ ယက္ လိုက္ၿဖ င့္ မ်ဳ ိးေအာ င္၏ ဦ းေ ခါင္း က စန္ းမ မ၏ ေ အာက္ ပိုင္ းသို ့ ေၾတ ဖ းေၿဖ းေ ရြ႕လ်ား ၍ လာသည္ ။  စန္ းမ မ ဖိန္ းဖိ န္း ရွိန္ းရွိ န္း ခံ စားရ င္း ရ င္ေ တြ တဒိန္ းဒိ န္း ခုန္ ၍လာသ ည္ ။ သူမ ၏ အကြ ဲ ေၾကာင္ းေ လး တြ င္လ ည္း အရ ည္ ေလ းေ တြ စိ မ့္ ထြ က္လာၾကၿပီၿဖ စ္ သည္ ။ ေဟာ ….မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ႏွာေခါ င္းျ ကီးက ေ ဖာင္ း ေဖာ င္း မို႔မို ့
ေစာက္ ဖု တ္ေ လးကို ငု႔ံ၍န မ္း လိုက္ ရင္ း လၽွ ာႀကီးက အကြ ဲ ေၾကာင္ းတ ေ လၽွာက္ ယက္တင္ လိုက္သ ည္။
“ ေအ မ့ ….. အား….ဟား ”
စန္ းမ မ ေကာ့ တက္သြ ားသ ည္။ မ်ိဳး ေအာ င္က ေ စာက္ဖု တ္ႏႈ တ္ခ မ္း သ ားႀကီးေ တြ ကို တစ္ ခ် က္ၿခ င္း ယက္၍ ေပ းေ နသ ည္ ။
“ ေ န….. ေန ဦး ….”
စန္ းမ မက ထိုသို႔ေျပာ လိုက္ျ ပီး သူမ ၏ လ က္တ စ္ဖ က္က ေဘ းမွ ရြ က္လွပ င္ေျ ခရ င္း သို႔ လွမ္း လိုက္ သည္ ။ ၿပီးေ တာ့ ဖြ င့္ ထားေ သာ ဘူးထဲ မွ ကိတ္ မု န႔္တ စ္တုံ းကို လွမ္း ၍ ႏွိုက္ လို က္ၿပီး လက္တစ္ ဖက္ က မ်ဳ ိးေအာ င္၏ ေခါ င္ းကို ဆြ ဲ ဖယ္ကာ ကိတ္ မႏု႔္ တစ္ တုံး လုံ းကို သူမ ၏ ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ခု ႏွင့္ ေ စာက္ ဖု တ္ အုံေ လး ေပၚ ကိုပါ ေခ် မြ ဖိက ပ္ပ စ္ လို က္သ ည္။ စန္း မမ ၏ ေစာက္ ဖုတ္ အုံတ စ္ ခု လုံး ကိတ္ မႏု္ ့ မ်ား ကရင္ ( မ္)မ်ားျဖင့္ လိမ္း က်ံလိုက္ သလိုၿဖ စ္သြ ား သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္က စန္ းမ မ၏ ေ စ ာက္ပတ္ အုံတ စ္ခု လုံး ေပၚ တြ င္ရွိ ေန ေ သာ ကိတ္ မုန႔္ ကရ င္ (မ္) မ်ားကို လၽွ ာျဖင့္ ကုန္ စင္ ေ အာင္ ယက္သ ည္ ။ ယက္ ေန စ ဥ္ တြ င္ စန္ းမ မ က သူမ၏ ေ စ ာက္ဖုတ္ ကို ေ ကာ့ေကာ့ ေပ း သည္ ။ ငါးမိ န စ္မၽွ ၾအ ကာ ေ စာက္ ဖု တ္တ စခ္ု လုံး ေ ပၚရွိ ကိတ္ မု န႔္ မ်ားႏွ င့္ ကရ င္ (မ္ )မ်ား ကုန္စ င္သြ ားေ သာ အခါ တြ င္ေ တ ာ ေစာ ေစာက ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ျခဳ ကား အကြ ဲ ေျ ကာင္း ထဲ တြ င္ ျမႇု ပ္ေ နသ ည့္ ေစာက္ ေ စ့ေ လးမွာ အျပင္ သို႔
ေထာင္ တက္ ထြ က္ျပဴလာ သည္ ကိုေ တြ႕လိုက္ ရသ ည္။ အားမ လို အား မရ ဟန္ျ ဖင့္ မ်ိဳးေ အာင္ က ေ စာက္ေ စ့ ေလ း ကို ငုံ ့၍ ႏႈ တ္ခ မ္း ႏွ စ္ခုျ ဖင့္ ညႇပ္ ကာ စု ပ္လို က္ သည္ ။
“ အား ….အမ ေလး …. အား ….. အင္ း ….အ ….. အ…..”
စန္ းမ မ၏ ေ ပါ င္ႏွ စ္ေ ခ် ာင္း က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏ ေ ခါ င္ းကို ညႇ ပ္၍ တ င္သားျ ကီးမ် ား တစ္မို က္ေ လာက္ ႂကြ ကာ ေကာ့တ က္သြ ားသည္ ။ စိမ့္ ထြ က္လာေ သ ာေစာက္ ရ ည္ေ တြ ကလ ည္း ဖ င္ၾကားသို႔ တို င္ ေအာ င္လိ မ့္ဆ င္းသြ ား သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က ေစာက္ ေ စ့ေ လးကို လႊတ္ေ ပးလို က္ ေတာ့ မွ စန္ းမ မ၏ တင္ သားႀကီး မ် ားက ဘုန္ း ကနဲ ၿပ န္က် သြ ားသည္ ။ စ န္း မမ ရင္ဘ တ္ေ လး နိမ့္ ခ် ီျမင့္ ခ် ီႏွ င့္ ေမာ ေန သည္ ။ သူ မ ေအ မာေျ ပ ရန္ သုံးမိ နစ္ မၽွ မ်ဳ ိးေ အာင္ က အနား ေ ပး လို က္ၿပီး မွ စန္ းမ မ၏ ေ စာက္ပ တ္ႏႈ တ္ခ မ္း သ ားႏွစ္ ခုကို လက္မ ႏွစ္ ဖက္ျ ဖ င့္ဆြ ဲ ျဖဲ လိုက္ၿပီ း သူ၏ ပါးစ ပ္ ကို ေစာက္ ပ တ္ဝ တြ င္ေ တ့လို က္ ၿပီး အထဲ တြ င္ ျပည့္ လၽွ ံေန ေ သာ ေ စာက္ ရ ည္ၾက ည္မ် ား ကို စုပ္ယူ မ် ု ိခ် ပစ္ လိုက္ သည္ ။ ၿပီးေ တာ့မွ သူ၏ လၽွ ာကို စု ခ ် ြ န္၍ ေ စာက္ ေ ခါင္း ထဲ ထိုး သြ င္းလို က္ၿပီ း ထု တ္လိုက္ သြ င္း လိုက္ၿဖ င့္ လုပ္ ရာမွ အတြ င္ းသား ေ လးမ်ား ကို လၽွ ာဖ်ားေလ းၿဖ င့္ ထိုး ထိုး ၿပီး ယ က္သ ည္။
“ အား …..ဟ ….. အီး ….. အီး ….. အင္ း …..အ…. အ….. အမ ေလ း ….. အား ….. အား ….”
စန္ းမ မတ ကို ယ္လုံး တြ န႔္လိ မ္ေ နၿပီ း လက္ျ ဖင့္ မ်ိဳးေ အာင္ ၏ ေ ခါ င္ းကို ကိုင္ ကာ သူမ ၏ ေ စာက္ ပ တ္ဆီသို ့ ဖိထ ားၿပီး သူမ ၏ေ စာက္ ပတ္ ကိုလ ည္း ေကာ့ကာ မ်ဳ ိး ေအာ င္၏ ပါး စ ပ္ဆီ သို ့ အတ င္း ပင့္ ကပ္ ေ ပး သည္ ။ စန္ းမ မ တစ္ ေယာက္ ကာမ အရွိ န္ အလြ န္ အ မင္ းျ မင့္ လာၿပီဆို သည္ ကို သိလိုက္ ေသာ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူ႔လၽွ ာကို ေ စာက္ေ ခါ င္း ထဲ သို ့ သြ က္သြ က္လ က္လက္ျ ကီး ထုတ္ ခ်ီသြ င္း ခ ် ီလုပ္ေ ပး သ ည္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ စ န္း မမ မွာမ်ဳ ိး ေ အာင္ ကို စြ ဲ ေန တာျဖစ္ သည္ ။ စန္ းမ မ မွာ ဘဲ ေတြ က ဝို င္း ဝို င္းလ ည္ ေ နတ ာျဖစသ္ ည္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး စ န္း မမ မွ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွ င့္တြ ဲ ရတာက မ်ဳ ိးေ အာင္ အ မႈတ္ ေကာ င္း၍ ျဖစ္သ ည္ ။ အ သစ္ အဆ န္း ကို လိုခ် ျင္က တာခ်ည္ းၿဖ စ္ ေသာ္လ ည္း မ်ိဳးေ အာင္ ကို ျဖတ္၍ ေ နာ က္တ စ္ေ ယာက္ႏွ င့္ တြ ဲ လၽွ င္ အဲ ဒီေ နာက္ တစ္ ေယာက္ က မႈတ္ေ ပး ရ င္ေ တာ္ေ သး သည္ ။ မမႈ တ္ လို႔ က် မကို မႈ တ္ေ ပး ပါ လို ့ ေျပာ လို႔က မၿဖ စ္ေ ပ။ ဒါ့အၿပ င္ မႈ တ္ေ ပး သည္ ပဲ ထားဦ း။ မ်ိဳးေ အာင္ ေလာက္ အ မႈတ္
က် ြ မ္းက် င္ ဖို ့က မေသ ခ် ာေ ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စန္ းမ မ မွာ မ်ိဳး ေအာ င္ကို မ ပ စ္နို င္ဘဲ ဆက္ျ ပီးတြ ဲ ေ နရ တာျဖစ္ သည္ ။
“ အ….. အ…..အို း …..အား ….. အ….. အ မ ေလး ….. အီး ….. အား …… အား…..”
စန္ းမ မ ခါးႀကီး ေကာ့တ က္က ာ တဆတ္ ဆ တ္ျဖစ္ လ် က္ ၿပီးသြ ားျ ပီး သု တ္ရ ည္ေ တြ က ပ န္းထြ က္ လာ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က နိုင္ ေ အာင္ မ်ိဳခ်သည္ ။ လၽွ ာကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ တြ င္ လွည့္ပ တ္လ်က္ ေမႊ ေပ းသ ည္ ။ စန္ းမ မ
ေကာ့တ က္ေ န ေသာ ခါးႀကီး ျပန္ က် သြ ားေ တာ့မွ မ်ဳ ိးေ အ ာင္ က သူ႔လၽွ ာ ကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ မွ ထုတ္ ကာ ေစာက္ ပ တ္ အကြ ဲ ေၾကာင္ း ေတ လၽွာက္ ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ခု ႏွင့္ ေ စာက္ ပ တ္အုံ ေလ း တစ္ခု လုံး ကို ခၾဏ ကာေ အ ာင္ ေျ ဖး ေၿဖ းခ် င္းယ က္ ေပ းၿပီး မွ ထထိုင္ လို က္ၿပီး စန္း မမ ၏ ေ ဘး တြ င္ ဝ င္၍ လွဲ ကာ စန္ းမ မကို ဖက္ ၍ နမ္ းလို က္သ ည္။
“ မင္ း ေ မာသြ ားၿပီလား ဟင္ ….”
“ ဟင့္ အင္ း ….”
ေမာသြ ားျ ပီလ ားဟုေမး ေသာ စ န္း မမ ၏ အ သံက ေမာ သံ ေပါ က္ ၍ေ န သ ည္။ စန္း မ မ၏ လက္ က မတ္ ေတာင္ ၍
ေန ေသာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ လီးႀကီးဆီ သို ့ လွမ္ းလိုက္ျ ပီး ဆု ပ္ ကိုင္ လိုက္ကာ လွမ္ းၾက ည့္ လိုက္သ ည္ ။ လီးႀကီ းထိ ပ္ တြ င္ အရ ည္ၾက ည္ ေလး ေ တြ က စို႔၍ ေန သ ည္။ သူမ ၏ လက္ ေက လးၿဖ င့္ လီးႀကီ းကို ဖြ ဖြ ေလး ပြ တ္ ပြ တ္ ေပ းသ ည္။ ၿပီး မွ လက္ကို လႊတ္ ၍ ပက္လ က္ လွန္ ၍ေ ေန သ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ေ ပၚသို ့ သူမ က အ ေပၚ စီး မွယူ ကာ မ်ဳ ိးေ အာ င္၏
ႏႈတ္ ခမ္ းေ တြ ကို ဖိ၍ စုပ္ လို က္သ ည္။ သူမ အား မ်ဳ ိးေ အာင္က လည္ း ၿပ န္၍ စုပ္ န မ္း ရင္ း သူမ ၏နို႔ ႏွ စ္ လုံးကို ဆုပ္ နယ္ ၍ေ ပး သ ည္။ အတန္ျ ကာေ အာင္ စပု္ နမ္ းေ နၿပီ းမွစ န္ းမ မက သူမ ၏ မ် က္ႏွာကို ခြ ာလိုက္ၿပီ း ထထိုင္ လိုက္သ ည္။ ၿပီးမွ မ်ဳ ိးေအာ င္၏ မ်က္ ႏွာဖ က္ကို ေက် ာေ ပးၿပီ း စန္ းမ မ က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏ကိုယ္ ေ ပၚသို႔ခြ လို က္ကာ လီး တန္ႀကီ း ကို လက္တ စ္ ဖက္ က ကိုင္ၿပီ း သူမ၏ ကိုယ္ကို တ ေျ ဖး ေၿဖ းဖိ ဖိခ် ကာ လီး ကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ သို ့ တစ္ ရစ္ျ ခင္ း
သြ င္းယူ သ ည္။ ျဖဴေ ဖြ းလုံ းတ စ္တ င္း ကားေ ေန သာ စန္း မ မဖ င္ႀကီ းက တေၿဖ း ေျဖး နိ မ့္ ဆင္း ကာ လီး ကို သြ င္းယူ ေ နပုံ အား ၾကည့္ ရ င္း မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏စိ တ္ ေ တြ က ထသထ က္ထလာ သ ည္။ လီးတဆုံ း ဝင္ ရန္ လက္ ႏွစ္ လုံး ေ လာက္ အလို တြ င္ေ တာ့ မ်ဳ ိးေအာ င္က စိ တ္မ ထိန္ းနို င္ေ တာ့ဘဲ သူ မ၏ ခါ း ကို လက္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္  ညႇပ္ ၍ ကိုင္ လို က္ၿပီး သူ႔ဖင္ျ ကီးကို ႂကြ ကာ ေ အာက္မွ ေ န ၍ ပင့္ ေဆာ င့္ၿပီးသြ င္း လိုက္ သည္ ။
“ ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ … ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ … ျဗစ္ ….အ ေမ့ … အင္ း ….”
“ အရ မ္းႀကီ း ပဲ….”
မ်ဳ ိးေ အာင္ ဖက္ သို႔ သမင္ လ ည္ၿပ န္လွ မ္းျ ကည့္ ၍ စန္ းမ မက ၾအ ပုံ းမ် က္ႏွာေ လး ႏွ င့္ ေျပာလို ကသ္ ည္ ။ ထို႔ေနာ က္ စန္ းမ မ မွာ ဒူးေ ထာက္၍ ထိုင္ ခ် လိုက္ျ ပီး သူ မ၏ ကိုယ္ကို ေ ရွ႕သို႔ ငိုက္ ကာ ဆင္း ထား ေသ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ေၿခ ေထာ က္
ေဘး တ စ္ဖ က္ တစ္ ခ် က္တြ င္ သူမ ၏ လက္ ႏွစ္ ဖက္ ကို ေ ထာက္ကာ ဖ င္ႀကီး ကို ႂကြ ႂကြ ၿပီးလို းသ ည္။
“ ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ ….ဖြ တ္ ….စြ ပ္ ….ျဗစ္ …. ပလြ တ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ဗစ္ ….”
စန္ းမ မ မွာ တစ္ခ်က္ျ ခင္ းအ ရသာခံ ၍ လိုး ေန ရာမွ အားမလို အား မၿရ ဖ င့္ ခပ္ သြ က္သြ က္ေ လး ေဆာ င့္ေ ဆာင့္ လိုးလို က္၊ တ စ္ခ် က္ျ ခင္ း ၿပ န္၍ လိုးလို က္ ႏွ င့္ စိတ္ထဲ ရွိသ လိုထ င္တို င္း လိုးေ န သည္ ။
“ ႁပြ တ္ ….. စြ ပ္ ….စြ ပ္ ….ဖြ တ္ … ဖြ တ္….ႁပြ တ္ ….ျဗစ္….ႁပြ တ္ ….”
စန္ းမ မက သူ႔ကိုေ က်ာေပ းၿပီး ဖ င္ႀကီး ကိုႂကြ ၿပီး ေဆာ င့္ ေန သၿဖ င့္ မ်ဳ ိးေအာ င္မွာ ေ စ ာက္ေခါ င္း ထဲ သို႔ လီးႀကီး အဝ င္ အထြက္ ကို ေ တြ႕ျမင္ ၍ ေန ေလ သ ည္။ စ န္း မမ ၏ ဖင္ျ ကီးဖိ ခ်၍ လိုးလိုက္တို င္း မ်ဳ ိးေ အာင္ ကလ ည္း ေ အာက္ မွ
ေန ၍ ပင့္ ပ င့ေ္ ဆာင့္ၿပီ းလိုး သည္ ။ ဖိအာ း ႏွင့္ ပင့္ အား တို႔ အားႏွ စ္ခု ေပါ င္ း၍ လိုးေ ဆာင့္ခ် က္ မွာ ျ ပင္ းထ န္သြ ားျ ပီး
ႏွစ္ ေယာ က္စ လုံးမွာ အရသ ာပိုေတြ ့ကာ အားရ သြ ားၾက သည္ ။  “ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…. စြ ပ္ ….စြ ပ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္…..ျ ဗစ္ …. ဖြ တ္ ….”
အမွ န္ ေတာ့ စ န္း မမ က မ်ဳ ိးေ အာင္ ကို ေအ ပၚမွ တက္ ၍ လိုးခို င္ း၍ ရသ ည္။ သို႔ရာတြ င္ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူမ ကို တစ္ ခ် ီၿပီး ေအာ င္မႈ တ္ေ ျပး ပီး သူကိုယ္ တိုင္ က မၿပီး ေသ း သျဖင့္ ေအ ပၚ မွတ က္ခို ငး္ လၽွ င္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ေစာ ေစာ ၿပီးသြ ား နိုင္ သ ည္။ ခုေတာ့ သူမ က ေအ ပ ၚကတက္ လို က္သ ည့္ အ တြ က္ လီးမွာ ေအ ပၚသို႔ ေ မာ့၍ ေ ထာင္ ေ န သည့္ အတြ က္ မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ သာမန္ ထက္ ပို၍ ၾကာေၿန ခင္ းၿဖ စ္သ ည္။ စိတ္ ထင္ တိုင္ းအ ေ ပၚမွ ေဆာ င့္ရ င္း စ န္း မမ မွာ ၿပီးခ် င္လာသ ည္။ ထို႔ေၾကာ င့္ စန္ းမ မမွာ သူမ ၏ဖ င္ႀကီး ကို ႂကြ ႂကြ ၿပီး အားရ ပါ း ေရ ဆာင့္ေ ဆာင့္ လိုးေ တာ့သ ည္။  “ ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္ … စြ ပ္ … ပလြ တ္… စြ ပ္… စြပ္ … ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္… ၿဗ စ္ … ၿဗ စ္ … အင္ း … မမ… ကိုယ္ၿပီး ခ ် င္လာၿပီ …
ေဆာင့္ … ေ ဆာင့္ …”
စန္ းမ မ မွာ အံကိုက္ၿဖ စ္သြ ား ကာ မ်ဳ ိးေ အာ င္က လည္ း ၿပီး ခ် င္ၿပီျ ဖစ္ ၍ အ ားတက္သြ ားျ ပီ း အံကိုႀကိ တ္ ကာ
ေဆာင့္ ပ စ္ လိုက္သ ည္။
“ စြ ပ္….ႁပြ တ္ ….ႁပြ တ္… ႁပြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ဗ စ္ …ဖြ တ္…..ၿဗ စ္ ….အင္ း ….အား ….အ ေမ လး ….အိုး …. အိုး ….” မ်ဳ ိးေ အာင္က လည္ း သူမ၏ ခါ းကို လက္ ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ကို င္ ကာ ႀလီး ကီး ကို ေ အာက္ မွ ပင့္ ၍ ဖိက ပ္ ကာ သုတ္ ရ ည္မ်ား ပန္ းထြ က္ သြ ားသလို စန္ းမ မ ၏ခါ း ေလ းမွာ လည္ း ဆတ္ ကနဲ ဆတ္က နဲ ျဖစ္ ၍သြ ား ကာ ၿပီး သြ ားေ ေလ တာ့သည္ ။ ခဏ ေ ေန တာ့မွ စန္ းမ မမွာ မ်ဳ ိးေ အာင္၏ ေအ ပၚမွ ဆင္း လိုက္ၿပီ း မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ေ ဘး သို႔လွဲ ခ် လို က္ ေလ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ ဒီေလာက္ ႏွ င့္ ေတာ့ အား မရ ေသး ဘဲ ေ နာ က္ထ ပ္ဆက္ ၍လိုး ဦး မ ည္ ဆိုတာ စန္ းမ မက သိထား ေလ သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွင့္ စန္ းမ မတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ တစ္ ေယာက္ ကို တစ္ ေယာက္ ဖ က္၍ အ နား ယူရ င္း ေ နာက္တ စ္ခ်ီအ တြ က္ တာစူေ န ခိုက္ မလွ မ္း မ ကမ္ း ရွိ ျခဳံ ပုတ္ အ ကြ ယ္မွ လူသ ားႏွစ္ ေယာ က္ ေက တာ့….
“ ကဲ….အကို … ေတာ္ေ လာက္ၿပီေ နာ္ … စန္ းမ သူ႔ဘဲ နဲ႔ ေန တာၾကည့္ ခ် င္ တယ္ဆို လို ့ ခ င္သူ ေခၚ လာၿပီ း သူတို ့ ႏွစ္ ေယာ က္ကို ေ ပး ေတြ႕ၿပီးျ ပီ ….. အကိုလဲ ၾကည့္ လို႔အာ း ရသြ ားၿပီ …. အိမ္ေ ပၚတ က္ၾက ေရ အာင္ ….” စိုးလ င္ းက ခ င္ သူကို ေခါ င္းၿငိ မ့္ျပၿပီ း ႏွစ္ ေ ယာက္သား အိမ္ ေ ပၚသို႔ၿပ န္ ၍ တက္ခဲ ့ၾက ေလ သည္ ။ အ မွန္ ေတာ့ စိုးလ င္ းမွာ စန္ းမ မတ စ္ေယာ က္ခံ တာကို ၾကည့္ ခ် င္ ေန ခဲ ့သည္ မွာ ၾကာၿပီၿဖ စ္သ ည္။ သူ႔ခ်စ္ သူ ခင္ သအူား ေျပာၿပီ း ဒီေန ရာကို အပါ ေခၚျ ပီး ခ်ိန္ း ေတြ႕ေ စခဲ ့တာျ ဖစ္ ေလ သည္ ။ အခု ေတာ့ စ န္း မမ တစ္ ေယ ာက္ ျဖစ္ ခ် င္ တိုင္း ျဖစ္ ေန သ ည္ ကို မ်က္ဝါး ထ င္ထ င္တ ဝႀကီး ၾကည့္ ခဲ ့ရၿပီျ ဖ စ္သ ည္။ သူ၏ ေဘာ င္း ဘီထဲ မွ ပစၥ ညး္ျ ကီး ကလ ည္း မခ် ိမ ဆ န႔္ၿဖ စ္ ေန ေခ် ျ ပီ။ ခ င္ ခင္ သူက လည္ း သူ႔ကိုအိ မ္ ေ ပၚသို႔ အပါ ေခၚ ေန ေတာ့ ….။ ခင္ ခင္ သူ မွာလည္ း စန္ းမ မ တို႔ အတြ ဲ ကိုၾကည့္ၿပီ း စိတ္ ေ တြ ေအ တာ္ထ ေန ပုံရ ေ လသ ည္။ ဒီေတာ့ စို းလင္ း အတြ က္ ခ င္ခ ငသ္ူ က အဆ င္သ င့္ ျဖစ္ ေန ေ ခ် ၿပီ။ အိမ္ ေ ပၚသို႔ ေရ ာက္ သ ည္ႏွ င့္ ခင္ ခင္ သူက ဦးေဆာ င္၍ အိမ္ခ န္း လြ တ္တ စ္ခု ထဲ သို ့ ဝင္ သြ ားသည္ ။ စိုးလ င္ းက ေန ာက္မွ လိုက္ ဝ င္သြ ားၿပီ း အ ထဲ ေရာက္ သ ည္ႏွ င့္  အိပ္ ခ န္းတံ ခါ း ကို ပိတ္လိုက္ သ ည္ ။  စိုး လင္ းက သူဝ တ္ထား ေ သာ ေ ဘာင္း ဘီကို ခ် ြ တ္ခ်လိုက္သ ည္ ။ ခ င္ခ ငသ္ူ က သူ႔ ကိုေ က်ာေပ းၿပီး ကိုယ္ ေပၚ က အက် ႌေ တြကို ခၽြ တ္ေန သ ည္။ သူမ ၏ ေနာ က္ေ က် ာကိုၾကည့္ ရင္ း စိုး လင္း က သူ၏ အတြ င္း ခံေ ဘာင္း ဘီကို ခ ် ြ တ္ခ် လိုက္ရာ ေျခာက္ လက္ မ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ ရွိ ေ သာ လီး တန္ျ ကီးက ေ ငါ က္ ကနဲ ထြ က္ ၍ လာသည္ ။ စိုး လင္း ေမ နနို င္ မထို င္နို င္ ႏွင့္ ခင္ ခင္ သူ၏ ေ နာက္ေ က်ာသို႔ ေျပး က ပ္သြ ားၿပီး သူမ ကို ေန ာက္မွသို င္း ဖ က္ကာ မခ် ိမ ဆန္ ့
ျဖစ္ ေန ေသာ လီးတ န္ႀကီ း ကို ခင္ ခင္ သူ ၏ တင္သားျ ကီးႏွ င့္ ကပ္ ၍ ဖိထား လိုက္ သည္ ။
“ အကို ကလ ည္း ေ နဦ းေ လ ….ဒီမွာ အ ဝ တ္ေ တြ ခၽြ တ္ဦ းမယ္ ….”
“ အကို မ ေန နို င္ေ တာ့ဘူး ကြ ာ ….” “ အကို ကလ ည္း ကြ ာ….”
စိုးလ င္ းက သူ႔ ကိုယ္ ေပၚ မွ ရႈ ပ္အ က်  ႌကို ခၽြ တ္လိုက္ သလို ခ င္ခ င္သူ က လည္ း သူမ၏ ခါ းမွ ထဘီကို ကြ င္းလုံ း ခၽြ တ္ခ်လိုက္ သည္ ။ ႏွစ္ ေ ယာက္စ လုံး ကိုယ္လုံ းတီ းျဖစ္ သြ ားၾကၿပီ ။ ခ င္ခ ငသ္ူ က ၾကမ္းျ ပ င္ေ ပၚ သို႔ ဒူးေ ထာက္လို က္ၿပီး ေ လး ဖ က္ေ ထာက္ေ ပ းလိုက္ သ ည္။ တြ ဲ ေလာင္ းၿဖ စ္သြ ားေ သာ နို႔အုံႏွ စ္လုံ းကို ေနာက္ မွ ေန ၍ လွမ္း ကို င္ရ င္း သူ႔လီး ကို ေနာ က္သို႔ျပဴ းထြ က္ေ ေန သာ ခင္ခ င္သူ ၏ ေစ ာက္ဖုတ္ ဝသို ့ ေတ့ ကာ
ေဆာင့္ သြ င္း လိုက္သ ည္ ။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…..ျ ဗစ္ …. ပလြ တ္ ….ပ လြ တ္….ႁပြ တ္ ….ႁပြ တ္ ….. ဖြ တ္…..ျ ဗစ္…..ျ ဗစ္ ….”
အထဲ တြ င္ အရည္ ေတြ က အိုင္ ၍ ေန သ ည္။ လီးကို ေ ဆာင့္သြ င္ းလို က္၊ ၿပ န္ ထုတ္ လိုက္ လုပ္ ေ ေလ တာ့ အထဲ မွ အရ ည္ ေတြ က ျမင္ မ ေကာ င္ းေ အာင္ ထြ က္ က်၍လာသ ည္။
“ႁပြ တ္ ….ပလြ တ္…..ျ ပြ တ္…..ႁပြ တ္ ….. ပလြ တ္….. ဖြ တ္….ျ ပြ တ္….ႁပြ တ္ ….. ဖြ တ္ ….ဖြ တ္ …..ၿဗ စ္….ျ ဗစ္ . ..ႁပြ တ္ …”
“ အင့္ ….. အ ….. အ….. အ င့္ ….. အင့္ …… အား …….ဟား …..” စိုးလ င္ း၏ ေဆ ာငခ့္် က္ ေတြ ကျပင္ းထ န္သ လိုဖ င္ႀကီး ကိုေ နာက္သို ့ ၿပ န္ျပန္ ေဆာ င့္ေ ပး ေန ေသာ ခ င္ခ ငသ္ူ ကလ ည္း မာန္ ပါ ေလွ လ သည္ ။ ထို႔ၿပ င္ ခင္ ခင္ သူ၏ နို႔ႏွစ္ လုံး ကို ဆြ ကဲိုင္ ၍ထား ေ သာ စို းလ င္း ၏ လက္က လ ည္း ပ ညာသာ း ပါလွသ ည္။ နို႔သီးေ တြ ကို လ က္ညႇို း လက္ မတို႔ၿဖ င့္ ညႇ ပ္ ၍ ပြ တ္ေ ေခ် န ရင္ းမွ လက္ဖ ဝါ းထဲ ေ ရာက္ ေ ေန သာ နို႔အုံ ကိုလ ည္း ညႇ စ္ ညႇ စ္ေ ပး သ ည္။ ေ စာေ စာ က စန္း မ မတို႔ စုံတြ ဲ ကို ၾကည့္ ၿပီး သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ စလုံ း မွာလ ည္း ကာမစိ တ္ ေတြ ျပင္ းထ န္ေ ၿန ခင္ းၿဖ စ္သ ည္ ။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ …..ဖြ တ္ ….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ ….ဖြ တ္….ျ ဗစ္ …..”
“ အင္ း ….ဟင္ း…. အားရ ရဲ ့ လားဟ င္ ….”
“ ကိုယ္ သိပ္ျ ပီး ေဆာင့္ ရ တ ာ အား မရ ခ် င္ ဘူး ….”
“ ဒါ ျဖင့္ ဘယ္ လိုလု ပ္မ လဲ ဟ င္ ….”
ခင္ ခင္ သူက စိုးလင္ းကို သမ င္လ ည္ၿပ န္လွ မ္းၾက ည့္ ၍ေ မး သည္ ။
“ ကိုယ္ မတ္ တတ္ ရပ္ျ ပီး ေ ဆာင့္ခ် င္တ ယ္ ” ခင္ ခင္ သူ တစ္ ခ် က္ေ တြ ေ ဝ၍ စ ဥ္း စားလို က္ သည္ ။ ၿပီး မွ …. “ ရတယ္ …. ကိုယ့္ဟာႀကီ း ကို ခဏ ခ် ြ တ္လိုက္ ….”
လီးက် ြ တ္သြ ား လၽွ င္ ခင္ ခင္ သူက မတ္ တ တ္ထ ရပ္ လိုက္ ေတာ့ စိုး လင္ း ကပါ မတ္ တ တ္ထ ရပ္ လိုက္ သည္ ။ ခင္ ခင္ သူက မတ္တတ္ ရ ပ္ လ် က္မွ ခါး ကို ကုန္း ၍ သူမ ၏ ေၿခ ခ် င္း ဝတ္ ႏွ စ္ဖ က္ကို လ က္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ ဆုပ္ ကိုင္ လိုက္ သည္ ။ ေၾအ ကာေလၽွာ့ေ သ ာ ေလ့ က်င့္ခ န္ းလုပ္ ေ နသ ည့္ ပမာၿဖ စ္သ ည္ ။ ခါးက လြ တ္လြ တ္ က် ြ တ္က် ြ တ္ႀကီး ကုန္ းထား ေတာ့ ေစာ က္ ဖုတ္ႀကီ းက လ ည္း ေ နာက္ကို လြ တ္လြ တ္ က် ြ တ္က် ြ တ္ႀကီး ျ ပူး ထြ က္
ေန သည္ ။ ေ စ ာေစာက လိုး လက္ စအ ရွိ န္ျဖင့္ အရ ည္တို ့က စိုရႊဲ ကာ ႏႈ တ္ခ မ္း သားႏွစ္ခု မွာ အရ ည္ တို႔ေၾကာ င့္ ေျပာင္ လက္ ေ န႐ုံ မၽွ မ က အ ကြ ဲ ေၾကာင္း တြ င္လ ည္း အရ ည္တို ့က ေၾအ ကာင္း လိုက္ျ ဖ ေစ္ နသ ည္ ။ ေ နာက္က ေ န ၾကည့္ ရသ ည္ မွာ အလြ န္ ပင္ရမ ၼက္ထ နစ္ ရ ာေကာင္ းလွ သည္ မို ့ စိုး လ င္း မွာမ ေန နို င္ ေတာ့ဘဲ ခင္ ခ ငသ္ူ ၏ ေ နာ က္သို ့ တိုးက ပ္ၿပီ း သူ မ၏ ခါ းကို လ က္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ အ ေသ အခ် ာ ကိုင္ လိုက္သ ည္။ ဒီပုံစံ မွာ ေ နာက္က လိုး တဲ ့လူက ေရွ ့က ခံတဲ ့သူ ကို လက္ႏွ စ္ ဖ က္ျဖင့္ ေအ သ အခ် ာထိ န္းျ ပီး ကိုင္ ထားနို င္ မွ ေတာ္ ကာက် သည္ ။ ထိုသို႔ မွ မဟု တ္လၽွ င္ ေ ရွ႕ မွလူ မွာ တစ္ခ် က္ ေဆာ င့္ လိုက္ ႐ုံႏွ င့္ ပစ္ လဲ သြ ားနိုင္ သ ည။္ ဒီတစ္ ခါ ေ တာ့ စို းလ င္း က လီးကို
ေဆာင့္ ၍ မသြ င္း ။ ေျဖး ေၿဖ း ခ်င္း သြ င္း သ ည္။ ၿပီးေ တာ့ တစ္ ခ် က္ၿခ င္း ေဆာင့္ ေ ဆာ င့္လိုး သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…. ဖြ တ္…. စြ ပ္….ျ ဗစ္…..ျ ပြ တ္… ျဗစ္….ျ ပြ တ္ ….”
“ ကိုယ္ ….အာ းရၿပီ လား ”
“ အင္ း ….အား ရၿပီ ခ င္သူ ….ကိုယ္ သိပ္ျ ပီး ေက် း ဇူး တင္ တာပဲ….” “ အဟ င္း ….လုပ္ ….. လုပ္ ….ျမန္ျ မန္ သာ လုပ္ လိုက္ ေ တာ့…..”
ခင္ ခင္ သူ၏ ဆႏၵ အရ စိုး လင္း ၏ ေဆာ င့္ခ် က္ ေတြ မွာ ျပင္း ထ န္သြ က္ လက္လာ သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. စြ ပ္….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ ….ျဗစ္ ….. စြ ပ္ ….ဖြ တ္ ….. ဖြ တ္….”
“ အင္ း …..အ င္း….. အား ….. ဟား …..အ…..ထိတ ယ္ ….လုပ္ ….. လုပ္ ….” စိုးလ င္ းက အ ားရပါ း ရႀကီ းကို ေဆာ င့္လို းပ စ္လို က္သ ည္။ (၅) မိန စ္မၽွ ၾအ ကာတြ င္ေ တာ့ …..
“ ႁပြ တ္ … ျဗစ္ … စြ ပ္ … ဖြ တ္ … ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္… ၿဗ စ္ … ၿဗ စ္ … ကိုယ္ … ကိုယ္ … အ… အ… အင္ း … လုပ္ … အား … အ…”
ခင္ ခင္ သူ တ အား အားေ အ ာ္ရင္း ဖင္ႀကီ း ယမ္း ခါ ၿပီ း ၿပီး သြ ားကာ ေ ရွ႕ သို႔လဲ က် မ လိုျဖစ္ သြ ားေတာ့ ရာ စိုးလ င္း က သူမ ၏ခါး ကို အတ င္း ဆြ ဲ ထားၿပီး အား ရပါ း ရဆ ယ္ခ် က္ မၽွ ေဆာ င့္လို က္ၿပီး သုတ္ ရ ည္ မ် ားကို ပန္ းထု တ္လိုက္ ကာ တခ ဏ အတြ င္း ႏွ စ္ေ ယာက္သား မွာ ၾကမ္းၿပ င္ ေပၚ သို ့ တေၿဖ း ေျဖး ဖ င္ ထုငိ္ လ် က္သာ း က် သြ ားၾကသည္ ။ ဒီေတာ့ မွ လီး ကိုခ် ြ တ္၍ ၾကမ္းၿပ င္ ေပၚ တြ င္ ႏွ စ္ေ ယာက္ သား ပက္လ က္လွ န္ကာ အ ေမာ ေၿဖ ေ နၾကသ ည္ ။ ခ ဏ ၾကာေတာ့မွ ခင္ခ င္သူ က လ က္တ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ စိုးလ င္း ၏ လီးႀကီ းကို လွ မ္းကို င္ လိုက္ သည္ ။
“ ဟယ္ ….ဒီအတို င္းႀကီ းပဲ ….တစ္ျ ပားသ ားမွ ေမ လ်ာ့သြ ားဘူး ….”
ဘယ္က် ပါ ့မ လဲ စိုး လင္ းစိ တ္ေ တြ က မတရား ထန္ ေ န သည္ ။ ငယ္ င ယ္… ေ ခ်ာေခ် ာ… လွလွ မိန္ း ေက လး ေတြ ကာမ စပ္ ယွ က္ရ င္ ဘယ္ လိုျဖစ္ ေ နမ လဲ ဆိုတာ ေယာ က် ္ားတိုင္ း သိခ် ျင္က သည္ ။ ေတြ ့ၿမ င္ခ် င္ျ ကသ ည္။ ထို႔ေၾကာ င့္ စိုး လင္း က စန္ း မ မ အလို းခံ တာကိုၾကည့္ ခ် င္ ၍ ခ င္ခ ငသ္ူ ကိုဖြ င့္ေျ ပာၿပီး သူ တို႔အ တြ ဲ ကို ဒီ ေန ရာသို ့ ေခၚ လာကာ ေ ပး ေတြ႕ခဲ ့ၿခ င္းျ ဖ စသ္ ည္။ စိုးလ င္း စ န္း မမ ခံတာကိုၾက ည့္ၿပီး စိတ္ ေတြ အ ရမ္ းထ ေန တာျဖစ္ သည္ ။ ထို႔ျပင္ စိုးလ င္ းက တကၠ စသီ မား၊ လူက လ ည္း ရ ည္း စား ႏွ င့္ ဒီေန႔ ခ်ိန္ းေ တြ႕မွာျဖစ္ သ ည့္အ တြ က္ ေ သာက္ေ ဆး က လည္ း ေသာ က္လာခဲ ့ၿပီ းၿဖ စ္သ ည္။ ဒါ ေၾကာင့္ စိုး လင္ း လီးက မက် ဘဲ န ဂိုအ တိုင္ း တင္း ခံေ န တ ာျဖစ္သ ည္ ။ တစ္ ခ် ီ ၿပီးထာ းတာမၾကာ ေ သးေ ပ မယ့္ လီးက လ ည္း မက် ေ သး သ ည့္ၾအ ပ င္ ခင္ ခင္ သူက လည္ း လက္ၿဖ င့္ လီးကို ကိုင္ လို က္ေ တာ့ စိုးလ င္း ၏ စိတ္ ေတြ က ဟုန္း ကနဲ ျ ပန္ ၍ထ လာသည္ ။
“ ခင္ သူ ….ကိုယ္တို ့ ထပ္ လု ပ္ၾကရ ေ အာင္ လား ”
“ ေ ဟာေ တာ့….”
ခင္ ခင္ သူ မ်က္လုံး ေလ းေ တြ ဝို င္းသြ ားၿပီ း အံ့ၾသသြ ား သည္ ။ ဒါ ေပ မ ယ့္ ခင္ ခင္ သူ ကိုယ္တို င္ မွာလည္ း စိုးလ င္း ၏ စံခ် ိန္ မွီ လီးႀကီ း ကို သူမ ၏ လက္က ေလ းျ ဖင့္ ပြ တ္သပ္ ကိုင္ တြ ယ္ရ င္း သူမ ကိုယ္ တို င္မွာလ ည္ း စိ တ္ေ တြ ျပန္ျ ပီး ထလာေ နၿပီျ ဖ စ္သ ည္။
“ ကိုယ့္ ေသ ဘာပဲ ေလ …. ဒီတစ္ ခါ ေတာ့ ရို းရိုး ပဲ လု ပ္ကြ ာ ….”
ေျပာလ ည္း ေျ ပာ ခင္ ခင္ သူ က လီးကို လႊ တ္၍ ေသ ခ် ာပက္ လက္လွ န္ လိုက္ၿပီ း ဒူးႏွ စ္ လုံးေ ထာင္ က ာ ေပါ င္ ကား ေပ းလို က္သ ည္။ ေ လွႀကီး ထိုး ရိုး ရိုး ပဲ ေ ပါ ့။ စိုးလ င္း က လည္ း ေကာ က္ကာင င္ကာ ထ၍ သူမ ၏ေ ပါ င္ႏွ စ္ လုံးၾက ားသို ့ ဝင္ ၍ ဒူးေ ထာ က္ထို င္လိုက္ သည္ ။
“ ကိုယ္ ….”
“ ဘာလဲ ….ခ င္သူ ….”
“ ခင္ သူ႔ကို နို႔ ေတြ ဆြ ဲ ဆြ ဲ ၿပီး ေဆာင့္ ကြ ာ….အဲ ဒါ ခံလို ့ သိပ္ေ ကာင္း တာ ပဲ…..”
“ စိတ္ ခ် ခ င္ သူ ဆႏၵၿပ ည့္ ရ ေစ မယ္ ”
ေျပာၿပီ းသ ည္ ႏွင့္ စိုးလ င္း က လီး ကိုေ စာက္ ပတ္ ဝသို႔ ေတ့ လိုက္ၿပီ း ခင္ ခ ငသ္ူ ၏ နို႔အုံ ႏွ စ္လုံး ကိုလ က္ ႏွစ္ ဖက္ျ ဖင့္ ဆြ ဲ ၍ လီး ကို ေ ဆာင့္ သြ င္း လို က္သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. ဒုတ္….. ဖြ တ္…. ဖြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ပြ တ္…..ျ ပြ တ္ ….”
“ အင္ း …..ဟ င့္ ….လုပ္ ….. လုပ္ ….ဆြ ဲ ….. ဆြ ဲ ….ေဆာင့္ ဟုတ္ၿပီ …. ဟုတ္ၿပီ…..ေ ကာ င္းလို က္တာ …..”
“ ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ ….ျဗစ္ …. ဖြ တ္….ျဗစ္ …. ပလြ တ္…..ျ ပြ တ္…..ႁပြ တ္ ….”
ထိုအ ခ် ိန္တြ င္ ျပတင္ း ေပါက္ မွ သူတို႔ကို ေ ခ် ာင္းၾက ည့္ေ န ေ သာ စ န္း မမ ႏွ င့္ မ်ဳ ိးေအာင္ တို႔မွာ တစ္ ေ ယာက္ မ်က္ႏွ ာ တစ္ ေယာက္ ၾကည့္ လိုက္ မိ သည္ ။ ၿပီး ေတ ာ့ မ်ဳ ိးေ အာင္ က တိုးတိုး က ပ္၍ ေျပာသ ည္ ။
“ တို႔လ ည္း ေ နာက္တ စ္ ခ် ီထပ္ လိုး ေရ အ ာင္ မ မ ”
“ အင္ း ….လာသြ ားမယ္ ”
စန္ းမ မက မ်ိဳး ေအာ င္၏ လ က္တ စ္ဖ က္ကို ဆြ ဲ ၍ေခၚ ကာ သူတို႔ ခင္ းထား ေသာ ဖ်ာေလ းရွိ ရာ ေျ မကြ က္လ ပ္ေ လး သို႔ ဦးတ ည္ ၍ အ ေျပး တ ပုငိ္ းႏွ င့္ လာခဲ ျ့ေက လ ေတာ့သ ည္ ။
 ၿပီးပါၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *